8. Ontbijtsessie Belastingplan 2017 met Hans Zwagemaker (Amsterdam 3 oktober, € 150)

Prinsjesdag, de derde dinsdag in september....de dag waarop de regering de Miljoenennota en het Belastingplan 2017 presenteert. Wat staat ons te wachten voor 2017?
Fiscalist Hans Zwagemaker bespreekt de maatregelen voor 2017. Het einde van het jaar is hét moment om de fiscale positie van uw klant zowel zakelijk als privé eens onder de loep te nemen. Met ingang van het nieuwe jaar vinden er namelijk nogal wat wijzigingen plaats in onze fiscale wetgeving. U kunt in deze periode nog profiteren van de oude wetgeving of al inspelen op de nieuwe wetgeving.

O.a. de volgende thema’s komen tijdens deze ontbijtsessie aan bod:

• Afkoop pensioen eigen beheer in 2017
• Schenken voor de eigen woning vanaf 2017
• Bijtelling auto van de zaak vanaf 2017
• Fiscale wetsvoorstellen en jurisprudentie
• IB-actualiteiten
• Actualiteiten DGA-pensioen
• Belastingplan 2017

• Datum Maandag 3 oktober 2016, 8:00 - 10:00 uur
• Locatie Ramada Apollo Amsterdam Centre
• Prijs € 150, exclusief btw

Inschrijven
http://www.ammerlaanopleidingen.nl/inschrijven/ontbijtsessie_belastingplan_2017_amsterdam__3_oktober_

7. Verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning. Hoe werkt het?

In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het kind. 
De hoogte van die vrijstelling wordt met ingang van 2017 structureel verruimd van € 53.016 tot € 100.000 (bedrag 2017).
De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind vervalt. Hierdoor geldt de vrijstelling voortaan ook buiten de gezinssituatie.
Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn. De verhoogde schenkingsvrijstellingen zijn eenmalige vrijstellingen.
De hoofdregel is dat de verkrijger per schenker eenmaal in zijn leven van één van de regelingen gebruik kan maken.
In 2013 en 2014 konden belastingplichtigen eerdere schenkingen voor de eigen woning aanvullen tot de voor die jaren geldende verhoogde vrijstelling van € 100.000. Dit gaat ook gelden voor diegenen die in 2015 en 2016 gebruikmaken van de voor die jaren geldende verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 53.016. Zij kunnen in de kalenderjaren 2017 en 2018 bij een schenking voor de eigen woning nog een vrijstelling toepassen tot het bedrag van maximaal € 100.000 (bedrag 2017).
De verhoogde vrijstelling waarvan zij in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt komt in mindering op die € 100.000.
Het Belastingplan 2017 bevat een kleine aanvulling die volgt uit de mogelijkheid om de schenkingsvrijstelling verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren te benutten. De aanvulling komt in de vorm van een termijnverlenging: wordt in de aangifte schenkbelasting een beroep gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, dan geldt in plaats van de gebruikelijke drie jaar, een periode van vijf jaar voor het opleggen van een eventuele aanslag schenkbelasting.

6. Aanpassing bedrijfsopvolgingsregeling

Een onbedoeld effect van de bedrijfsopvolgingsregelingen wordt middels een wetsvoorstel gerepareerd. Dat effect is ontstaan door een arrest van de Hoge Raad. Ook beleggingsvermogen zou op deze wijze onder de faciliteit kunnen worden gebracht. De wijziging zorgt ervoor dat de faciliteit beperkt blijft tot ondernemingsvermogen, zoals door de wetgever was beoogd. De toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bij de overerving van familiebedrijven blijft beschermd.

5. Aanpassing gebruikelijkloon-regeling

Het kabinet stelt voor dat vanaf 2017 het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve startups voor de toepassing van de gebruikelijkloonregeling mag worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon.Dit komt neer op ongeveer € 20.000 Het gebruikelijkloon in 2016 is € 44.000. Hiermee kan meer vermogen in het bedrijf worden gehouden om doorgroei te vergemakkelijken.

4. Aanpassing van het begrip bouwterrein

De wettelijke definitie van het begrip bouwterrein in de Nederlandse btw-wetgeving wordt aangepast aan de Europese btw-regels. Dat is van belang met het oog op het voorkomen van samenloop met de overdrachtsbelasting. De bestaande nationale definitie was te beperkt. Door middel van een goedkeurend beleidsbesluit gold de ruimere definitie al. Dat besluit wordt na inwerkingtreding van de wetswijziging ingetrokken.

  • 1
  • 2