8. Teruggaaf oninbare vorderingen eenvoudiger

De regeling voor teruggaaf van btw en milieubelastingen bij oninbare vorderingen wordt eenvoudiger.


Stuurt een ondernemer een factuur aan een klant? Dan moet de btw daarover direct aangeven en betaald worden.
Betaalt de klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan heeft de ondernemer btw betaald aan de Belastingdienst die niet ontvangen is. De btw kan de ondernemer dan terugvragen. Oninbare vorderingen ontstaan bijvoorbeeld bij een faillissement. Op dit moment kan het jaren duren voor een ondernemer recht op aftrek krijgt van de eerder afgedragen btw. Daarvoor moet namelijk eerst duidelijk zijn dat een klant de vergoeding niet of maar gedeeltelijk zal betalen. Het kan lang duren voordat die duidelijkheid er is.


In de nieuwe regeling wordt aangenomen dat een vordering oninbaar is, als de vergoeding 1 jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. Wordt de vergoeding later toch nog geheel of gedeeltelijk ontvangen? Dan moet de ondernemer de belasting daarover weer op aangifte betalen.
Een tweede vereenvoudiging is, dat de ondernemer de teruggaaf zelf in mindering brengt op de aangifte. De ondernemer doet dus niet meer een apart verzoek om teruggaaf. Dit geldt ook voor de vergelijkbare regeling voor de milieubelastingen (zoals energiebelasting, leidingwaterbelasting en afvalstoffenbelasting).
De nieuwe regeling geldt ook als de vordering is overgenomen door een andere ondernemer. Voor de btw moet die andere ondernemer wel nog een apart teruggaafverzoek indienen. Anders wordt in de btw de regeling voor overgedragen vorderingen te ingewikkeld.

Het kabinet wil hiermee de teruggaaf van btw en milieubelastingen voor oninbare vorderingenmakkelijker maken. De regeling maakt onderdeel uit van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017.

7. Doet de DGA er goed aan zijn verzekerde pensioenkapitaal nog in 2016 over te dragen aan zijn BV?

Doet een DGA er goed aan om zijn verzekerde pensioenkapitaal nog vóór 2017 over te dragen aan zijn BV? Wij horen deze vraag op dit moment erg vaak. Het antwoord hierop is afhankelijk van veel aspecten. In dit nieuwsbericht benoemt pensioenadviseur Paul Lavrijssen van Aegon Adfis een aantal van deze aspecten. In latere berichten diept hij deze aspecten verder uit.

Aanleiding
In het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen stelt staatssecretaris Wiebes voor om pensioen in eigen beheer af te schaffen. Vanaf 1 januari 2017 mogen DGA’ s niet verder pensioen in eigen beheer opbouwen. Ook kunnen zij na 2016 verzekerd pensioenkapitaal niet meer fiscaal geruisloos naar hun BV overdragen. Als ze dat wel doen, beschouwt de Belastingdienst dit als afkoop en zijn ze over de waarde progressief inkomstenbelasting en 20% revisierente verschuldigd. Vandaar dat DGA’ s en hun adviseurs overwegen om het verzekerde pensioenkapitaal nog in 2016 over te dragen aan hun BV. Maar is overdracht van de pensioenverzekering in 2016 de beste oplossing voor de DGA? Dat hangt af van verschillende factoren. En is dus per situatie verschillend.
Wij zetten hierna een aantal aspecten die daarbij een rol spelen op een rij. Omdat deze aspecten vaak complex zijn lichten we deze in latere berichten verder toe.

Fiscaal
Een argument om de overdracht te laten plaatsvinden in 2016 is dat het vóór 2017 nog fiscaal mogelijk is en vanaf 1 januari 2017 fiscaal bestraft wordt. Of dat inderdaad het geval is, hangt ervan af of het wetsvoorstel (ongewijzigd) wordt aangenomen.
Wanneer de DGA verwacht dat hij met de overdracht van het pensioenkapitaal de (belasting)korting krijgt wanneer hij besluit tot afkoop komt hij bedrogen uit. De belastingkorting geldt niet voor het in 2016 overgedragen het verzekerde pensioenkapitaal aan de eigen BV.
De waardeoverdracht vanuit een volledig- of bepaald verzekerd pensioen leidt bij de BV waarschijnlijk tot heffing van extra vennootschapsbelasting.

Financieel
De overdracht van het verzekeringskapitaal aan een BV kan vanuit het oogpunt van rendement onvoordelig zijn. De DGA kan wellicht geen aanspraken meer maken op de afgesproken garantiekapitalen en/of winstgaranties. En dan is het maar de vraag of hij in eigen beheer meer rendement maakt dan het garantierendement.
Door de overdracht van het pensioenkapitaal verliest de DGA zekerheid ten aanzien van zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Daarbij komt dat, wanneer de DGA na de overdracht zijn pensioen afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening, zijn voorzieningen bij oudedag en overlijden verminderen.

Wat wil de DGA (en zijn partner)?
Door de overdracht van het verzekeringskapitaal wordt de DGA voor zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen weer volledig afhankelijk van de BV. Past dat bij de risicobereidheid van de DGA? Is die risicobereidheid groter geworden sinds hij de pensioenverzekering sloot? Zo niet, dan is overdracht naar eigen beheer misschien niet de beste oplossing voor de DGA.
Wanneer het de bedoeling is dat het pensioenkapitaal na overdracht naar eigen beheer wordt afgekocht, moet men zich afvragen of de DGA inderdaad liever een bedrag in contanten ontvangt dan een oudedags- en nabestaandenvoorziening.
Een ander aspect is wat de partner van de DGA wil. Wat vindt de partner van de DGA van de waardeoverdracht van het verzekerde pensioenkapitaal?

Situatie van de BV
Door overdracht van het pensioenkapitaal verbetert de liquiditeit van de BV maar neemt het risico van de DGA met betrekking tot zijn oudedags- en nabestaandenvoorziening toe.
Uit het oogpunt van rendement kan het voordelig zijn om bij pensionering van de DGA in plaats van een pensioen aan te kopen bij een verzekeraar de uitkering door de BV te laten doen.

Zorgplicht
De adviseur moet bij het advies aan de DGA over de overdracht van het verzekerde pensioenkapitaal naar de BV ten minste rekening houden met de algemene zorgplicht. Om het risico van aansprakelijkheid te verminderen verdient het aanbeveling dat hij bij zijn advies de richtlijnen van de AFM over het pensioenadvies volgt. Dat betekent dat hij voor een goed advies de hiervoor genoemde aspecten tegen het licht moet houden.

Commentaar
Doet een DGA er goed aan om zijn verzekerde pensioenkapitaal nog vóór 2017 over te dragen aan zijn BV? Dat verschilt per situatie. Als het enige argument is dat overdracht naar eigen beheer alleen nog in 2016 mogelijk is, dan is het twijfelachtig of dit het beste advies is. Een eventuele aansprakelijkheidstelling van de adviseur is dan niet ondenkbaar.
Overdracht van verzekerd pensioenkapitaal aan de eigen BV is complex. In dit bericht benoemen we een aantal aspecten die een rol kunnen spelen bij deze afweging. In latere berichten zullen we deze aspecten verder uitdiepen. Een gedegen pensioenadvies aan de DGA is naar onze menig noodzakelijk. Al was het alleen maar om later aansprakelijkheidsclaims te voorkomen.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

6. AOW in de verkiezingsprogramma's van 2017

CDA - Keuzes voor een beter Nederland
• Door verhoging van de AOW-leeftijd werken veel ouderen langer door. Dat is belangrijk en goed; zo kunnen zij hun kennis en ervaring inzetten en overbrengen op jongere collega's

ChristenUnie - Hoopvol realistisch
• Op termijn financiering volksverzekeringen volledig uit belastingen. Dat moet eenvoudigere en eerlijker op basis van het draagkracht-beginsel.

D66 - Kansen voor iedereen
• AOW-leeftijd naar 67 jaar en daarna gekoppeld aan de levensverwachting.
• Vaste AOW-leeftijd past niet bij de wens van veel mensen om zelf te bepalen wanneer zij stoppen met werken, of hun carrière geleidelijk af te bouwen.
• Mensen moeten zelf kunnen kiezen of zij (gedeeltelijk) eerder of later willen stoppen met werken.

Groen Links - Tijd voor verandering
• Fiscalisering van de AOW.
• Verhoging van de AOW als basispensioen, waardoor iedereen met een klein of geen aanvullend pensioen later voldoende inkomen heeft.

PVV - Nederland weer van ons
• AOW-leeftijd 65 jaar.
SP - Nu wij
• Verhogen van de AOW met 10%.
• Flexibilisering van de AOW-leeftijd, waardoor mensen vanaf 65 jaar kunnen stoppen met werken. Negatieve inkomenseffecten worden daarbij zoveel mogelijk gecompenseerd.

VVD - Zeker Nederland
• Bij de AOW moet er meer keuzevrijheid zijn. Mogelijk maken dat men zelf kan beslissen om de AOW-uitkering op een latere leeftijd te laten beginnen, al dan niet in deeltijd. Als men daarvoor kiest, krijgt men daar natuurlijk een hogere AOW-uitkering voor terug wanneer je met pensioen gaat.

50plus - Omdat ouderen het niet meer pikken!
• AOW-leeftijd 65 jaar. Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd.
• Structurele verhoging van welvaartsvaste AOW.
• Geen nadelige wijzigingen in belastingstelsel voor AOW-gerechtigden.
• Geen mantelzorgboete voor AOW-gerechtigden

PvdA: nog niet beschikbaar.

Bron: Aegon Adfis

5. Pensioen in de verkiezingsprogramma's van 2017

CDA - Keuzes voor een beter Nederland
• Meer zeggenschap voor deelnemers bij hun pensioenfonds.
• Substantiële compensatie voor de als gevolg van hogere lasten, extra kosten voor zorg en wonen en niet-indexeren of korten van pensioen, opgelopen achterstand voor ouderen met een klein pensioen.
• Pensioenstelsel is een Nederlandse zaak en onder geen beding een Europese aangelegenheid. Pensioenen zijn opgebouwd door werknemers en werkgevers en alleen zij kunnen daarover beslissen.
• Behoud van solidariteit als kernwaarde onder ons pensioenstelsel.
• Verplichting van alle werknemers van een bedrijf of een bedrijfstak om mee te doen aan de pensioenregeling.
• Pensioen is alleen echt pensioen als er dekking is voor arbeidsongeschiktheid en overlijden.
• Collectiviteit en solidariteit bieden belangrijke schaal-voordelen bij het beleggen.
• Verbetering van het stelsel door de keuze voor een meer persoonlijk pensioen waarbij veel beter inzichtelijk is wat iedere deelnemer aan het eind van de rit overhoudt.
• Persoonlijk pensioen is overdraagbaar naar een ander fonds bij verandering van baan.
• Meer maatwerk door voor jongeren meer risico’s toe te staan, terwijl voor ouderen juist wordt gekozen voor zekerheid en stabiliteit.
• Onder voorwaarden mogelijk om bij uitkering van het pensioen te kiezen in uitgaven voor pensioen, het eigen huis of uitgaven voor pensioen en zorg.
• Duidelijkere communicatie door pensioenfondsen met deelnemers, ook ten aanzien van de eigen kosten.


ChristenUnie - Hoopvol realistisch
• Deel van pensioenvermogen investeren in energietransitie.
• Eerlijk en houdbaar pensioenstelsel voor iedereen en een einde aan de tweedeling van jong en oud.
• Behoud risicodeling door continuering verplichte deelname.
• Opheffen onrechtvaardige doorsneesystematiek. Transitie van doorsneepremie en opbouw naar eerlijker (actuarieel faire) methode, met zo goed mogelijke verdeling van lusten en lasten.
• Geen koopkrachtverlies voor gepensioneerden.
• Van een gegarandeerde toezegging uit de collectieve pensioenpot naar een individueel breder inzetbaar pensioenpotje binnen een zelfgekozen pensioenfonds.
• Deel pensioenpremie kunnen gebruiken voor aflossing hypotheek, bijvoorbeeld door tijdelijke premievakantie ten behoeve van gelijkwaardige doelen als pensioensparen.
• Aantrekkelijker maken om te blijven pensioensparen bij pensioenfonds na einde werknemerschap. Makkelijker toetreden tot pensioenfonds voor mensen die nooit werknemer zijn geweest.
• Binnen de EU maximale subsidiariteit bij financieel-economisch beleid, belastingen en pensioenen.

D66 - Kansen voor iedereen
• Hervormen van pensioen en gaan naar een individueel pensioen, met behoud van solidariteit, maar zonder overdracht van geld van jong naar oud.
• Handhaven verplichte deelname en collectieve uitvoering.
• Afschaffen doorsneesystematiek, persoonlijke pensioenpotten (streefpensioen) waardoor doorsneesystematiek automatisch verdwijnt.
• Eigen keuze welk pensioenfonds.
• Verlagen maximum waaronder men verplicht pensioen moet sparen en vijfjarige premievakantie.
• Bij pensionering eenmalig 10% van pensioenvermogen opnemen.
• Altijd sprake van standaardkeuze die geldt totdat een andere keuze gemaakt wordt.
• Zorgvuldig en generatieneutraal transitiepad.

Groen Links - Tijd voor verandering
• Beperking van fiscale subsidiëring pensioenen van hogere inkomens.
• Modernisering van het pensioenstelsel.
Pensioendeelnemers gaan individueel sparen en collectief beleggen, waardoor de verdeling tussen generaties en tussen lager- en hoger opgeleiden rechtvaardiger wordt. De solidariteit tussen jong en oud en mensen met hoge en lage inkomens wordt gegarandeerd door de beleggingsrisico’s en de kans op lang leven te delen.

PVV - Nederland weer van ons
• Aanvullende pensioenen wel indexeren.

SP - Nu wij
• Beschermen van de pensioenen van ouderen en de toekomstige pensioenen van jongeren.
• Pensioenfondsen worden niet langer verplicht om kunstmatig een lage rente te gebruiken voor het berekenen van toekomstige verplichtingen.
• Het percentage waartegen pensioenpremies kunnen worden afgetrokken wordt gemaximeerd.
• Militairen die vanwege hun vervoegd pensioen te maken hebben met een AOW-gat, kunnen rekenen op een tegemoetkoming.

VVD - Zeker Nederland
• Gerichte belastingverlaging voor ouderen als tegemoetkoming voor de lagere pensioen als gevolg van afstempeling.
• Meer keuzevrijheid bij aanvullend pensioen. Later of in deeltijd met pensioen gaan moet ook bij aanvullend pensioen mogelijk zijn.
• Mogelijkheid om deel van je pensioen bij begin pensionering in één keer opnemen. Bijvoorbeeld voor aflossing hypotheek, of schenking aan kinderen zodat zij hun hypotheek kunnen aflossen.
• Pensioen moet persoonlijker worden. Eigen pensioenpotjes met overzicht van ingelegde pensioenpremies en opgebouwd vermogen, met wel collectief beheer.
• Behoud van voordelen van een collectief pensioen, namelijk risico’s delen en geen ingewikkelde beleggingskeuzes te hoeven maken.
• Om te komen tot een persoonlijker pensioen afschaffen van de doorsneepremie.
• Afschaffen verplichte deelname bij bedrijfstakpensioenfondsen, werknemers kunnen zelf hun pensioenuitvoerder bepalen.
• Pensioenpremie als vast percentage koppelen aan salaris. Vrijwillig een groter deel van het salaris sparen kan altijd via de derde pijler.

50plus - Omdat ouderen het niet meer pikken!
• Behoud huidige stelsel. Solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling handhaven. Geen kortingen van de pensioenen, wel indexeren.
• Rekenrente vast op 4% of op basis van gerealiseerd rendement.
• Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen is en blijft mogelijk.
• Openheid over kosten door pensioenfondsen.

PvdA: Nog niet beschikbaar.

Bron: Aegon Adfis

 

4. ZZP'ers in de verkiezingsprogramma's van 2017

CDA - Keuzes voor een beter Nederland
• Alleen volledige zelfstandigenaftrek voor ZZP’ers die een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening.
• Dat creëert het broodnodige gelijke speelveld tussen werkenden met verschillende contractsvormen.

ChristenUnie - Hoopvol realistisch
• Collectieve arbeids-ongeschiktheids-verzekering op minimum niveau voor ZZP’ers.
• Bijverzekeren tot de hoogte van het inkomen mogelijk.
• Het treffen van een pensioenvoorziening blijft de eigen verantwoordelijkheid van de ZZP’er.

D66 - Kansen voor iedereen
• Zzp’ers krijgen de ruimte. De zelfstandigen aftrek blijft.
• Makkelijker maken voor zzp’ers om vrijwillig te sparen voor pensioen of zich te verzekeren.
• Uitbreiden van de mogelijkheden voor zelfstandigen om deel te blijven uitmaken van het pensioenfonds waar zij in spaarden toen zij nog werknemer waren of tot een pensioenfonds toe te treden wanneer zij nooit werknemer waren.

Groen Links - Tijd voor verandering
• In samenhang met aanpassing van fiscale faciliteiten komt er voor zzp’ers, op een minimumniveau, een verplichte collectieve basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid.
• Flexwerkers en zzp’ers kunnen gemakkelijker voor pensioen sparen.

SP - Nu wij
• Voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw of de zorg voorkomt.
• Verbeteren van sociale zekerheid voor ZZP’ers, onder meer door een goede verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.
• ZZP’ers kunnen zich verzekeren via de WIA, onder dezelfde voorwaarden als werknemers.

VVD - Zeker Nederland
• Zzp’ers verdienen meer ruimte. Als je bewust kiest voor zelfstandigheid, moet je natuurlijk zo veel mogelijk ruimte krijgen. Want met minimale verplichtingen heb je maximale ruimte om te ondernemen. Als zzp’er moet je daarom zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe je je wilt verzekeren.
• Ook voor zzp’ers en flexwerkers moet het eenvoudiger worden om een hypotheek te krijgen.
• Zelfstandigen krijgen meer keuze en regie. Bijvoorbeeld de keuze om aan te kunnen sluiten bij een collectief pensioen. Hier beslist de zelfstandige wel zelf over. Hij wordt er niet toe verplicht.
• Zzp’ers moeten ook kunnen profiteren van innovatieregelingen.

50plus - Omdat ouderen het niet meer pikken!
• Ondersteuning van een pensioenfonds voor ondernemers.

  • 1
  • 2