8. Handreikingen bij veelvoorkomende vragen en thema's

Met ingang van 1 maart 2017 treft u een aantal fiscale handreikingen aan op de site van belastingraadgevers.
Hierin worden thema's, vragen en correcties/herstelacties behandeld die vaker aan bod komen in de contacten tussen fiscaal dienstverleners met de Belastingdienst.
U kunt de volgende handreikingen tegemoet zien.
• Aandachtspunten aangifte omzetbelasting
• Aandachtspunten bij intracommunautaire transacties
• Aandachtspunten premies werknemersverzekeringen 2016 en bereiken AOW-leeftijd
• Aftrekbaarheid van eigen bijdrage medicijnen
• Aftrek specifieke zorgkosten in de aangifte IB
• Artiest en kostenvergoedingen in aangifte loonheffingen
• Beëindiging tijdelijke btw-verlaging in de bouwbranche
• Bijhouden van een goede rittenadministratie
• DGA in het buitenland? Toch aangifteplicht loonbelasting
• Geen 'groen' en 'wit' loon in één inkomstenverhouding
• Giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting
• Hoofdregels aftrekbaarheid eten en drinken in OB en IB
• Kansspelautomaten en een juiste administratie
• Kassagegevens moeten digitaal worden bewaard
• Kerstpakket voor uitzendkracht: loon van derden
• Kleine-ondernemersregeling
• Scheiden en fiscaliteit: veelgemaakte fouten bij aangifte IB
• Tip bij het invullen van de aangifte: Huurrechten, vooruitbetaalde huur en bodemwaarde
• Tip: Vermeld uw telefoonnummer op de aangifte van uw klant
• Tips over correspondentie
• Toewijzen loonbestanddelen Werkkostenregeling
• Uitstelregeling belastingconsulenten
• Vakantieauto en bijtelling
• Vermogensetikettering in de inkomstenbelasting
• Verwerking bijtelling privégebruik auto DGA in aangifte loonheffingen
• Verwerking privégebruik auto in de aangifte loonheffingen
• Verzekeringsplicht werknemersverzekeringen echtgenoot DGA
• Vooroverleg
• Waaraan te denken bij wisselen van salarispakket

7. Geen boete voor gebruik auto tijdens schorsing kenteken op dag na apk-keuring

Aan X is een naheffingsaanslag MRB van € 633 met 100% verzuimboete opgelegd omdat is geconstateerd dat op 20 juni 2015 met zijn auto, waarvan het kenteken was geschorst, gebruik is gemaakt van de weg.
De auto is op 19 juni 2015 apk gekeurd.
In geschil is of de naheffingsaanslag en de verzuimboete terecht zijn opgelegd.
X stelt dat de auto zich op 20 juni 2015 uitsluitend op de openbare weg bevond in verband met de uitgevoerde apk-keuring en dat daarom vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting zou moeten worden verleend.
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd aangezien de apk-keuring en het gebruik van de weg niet op dezelfde dag hebben plaatsgevonden (artikel 72, lid 1, aanhef en onderdeel m, Wet MRB 1994, in samenhang met artikel 22 Uitv.besl. MRB).
De 100% verzuimboete acht de Rechtbank echter disproportioneel.
Zij oordeelt dat in het onderhavige geval de terugreis op de direct daaropvolgende dag zo zeer verweven is met de vrijgestelde apk-keuringsdag, dat die situatie in dit geval moet worden beschouwd als een en dezelfde dag.
Een matiging van de boete tot een bedrag van nihil is volgens de Rechtbank passend en geboden.
(Rechtbank Den Haag, nr. 16/3803)

6. Tijdklemmen KEW, SEW en BEW vervallen per 1 april 2017

Huiseigenaren met een hypotheek kunnen per jaar minstens 10% extra boetevrij aflossen en bij het aflopen van de rentevaste periode kan de hypotheek meestal in zijn geheel boetevrij worden afgelost. Voor mensen met een oude spaar- of beleggingshypotheek is dit echter nog niet zo. Zij lopen bij aflossing tegen een boete van duizenden euro’s aan, omdat ze inkomstenbelasting moeten betalen over het rendement op het spaar- of beleggingsvermogen. Pas na 15 jaar krijgt de leningnemer een gedeeltelijke vrijstelling en na 20 jaar heeft hij recht op de volledige vrijstelling. Maar de Tweede Kamer vindt dat mensen met een hypotheek ten alle tijden de keuze moeten hebben om vervroegd hun hypotheek af te lossen zonder dat hier een fiscale boete op staat. De regering regelt dit al wel voor mensen die verhuizen. Met ingang van 1 april 2017 wordt aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek ook mogelijk zonder dat de leningnemer hoeft te verhuizen. Mensen met een spaar- of beleggingshypotheek kunnen dan per jaar 10% aflossen en het restant ineens wanneer het gespaarde of belegde vermogen gelijk is aan de resterende hypotheek zonder dat ze uiteindelijk tegen een heffing van inkomstenbelasting aanlopen. Ook wordt het mogelijk om bij het aflopen van de rentevrije periode de hypotheek geheel af te lossen. Er hoeft dus niet meer gewacht te worden totdat het vermogen van de spaar- of beleggingshypotheek voldoende is om de hele hypotheek af te lossen. De hypotheek kan ook direct afgelost worden met het spaar- of beleggingsvermogen uit de kapitaalverzekering in combinatie met privé gespaard vermogen. Zo wordt aflossen niet fiscaal bestraft en wordt aflossen aantrekkelijker.
Technisch wordt dit geregeld door de tijdklemmen van een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarverzekering eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning te laten vervallen. Nu kan de een vrijstelling voor deze verzekering alleen worden benut als ten minste 15 of 20 jaren jaarlijks premie is voldaan. De zogenoemde lage vrijstelling die na 15 jaren premiebetaling van toepassing is, komt hiermee geheel te vervallen. Om voor de hoge vrijstelling die momenteel eerst na 20 jaren premiebetaling van toepassing is, in aanmerking te komen is het voldoende dat vanaf de aanvang van de verzekering jaarlijks premie is voldaan binnen de geldende bandbreedte-eis (en uiteraard ook aan de overige voorwaarden is voldaan).

5. Tweede Kamer akkoord met novelle uitfasering PEB

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34 662) op donderdag 9 februari 2017 als hamerstuk aangenomen.

Achtergrond novelle
Op 17 november 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. In een brief van 20 december 2016 is de Eerste Kamer in overweging gegeven de stemming over dit wetsvoorstel uit te stellen. Aanleiding voor dit uitstel waren signalen vanuit de praktijk over de aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, een aftrek die een budgettaire tegenvaller tot gevolg zou kunnen hebben. In de hiervoor genoemde brief is aangegeven dat het met het oog op een ordentelijke besluitvorming in de Eerste Kamer noodzakelijk werd geacht eerst nader onderzoek te doen. Op deze manier kon worden onderzocht of, en zo ja in welke mate de bedoelde mogelijkheid en de daaraan gekoppelde budgettaire derving zich daadwerkelijk zouden kunnen manifesteren. De Eerste Kamer heeft de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen vervolgens aangehouden.

Het toegezegde nadere onderzoek naar de mogelijkheden om toekomstige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ten laste van de winst te brengen is inmiddels afgerond. De conclusie van dit onderzoek is dat het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 34e Wet VpB 1969 aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie op het moment van afkoop of omzetting uitsluit, waardoor ook de budgettaire derving zich niet kan voordoen. In het hiervoor genoemde antwoord in de memorie van antwoord is abusievelijk geen rekening gehouden met deze bepaling, waardoor ten onrechte de suggestie is gewekt dat een dergelijke aftrek wel mogelijk is. Het onderzoek heeft echter ook uitgewezen dat de in genoemd artikel 34e opgenomen aftrekbeperking te stringent is. Het volledig uitsluiten van de aftrek is ongewenst omdat het een kleine groep van rond 6% van de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) betreft die in vergelijking met de hele populatie ten onrechte benadeeld zou worden. Om die reden wordt in deze op 23 januari 2017 bij de Tweede Kamer ingediende novelle alsnog een (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen voorgesteld.

4. Geen NAW-gegevens op SBA's voorlopige aanslagen vpb 2016 en 2017

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
'Krijgt u Serviceberichten Aanslag (SBA's) voor de vennootschapsbelasting (vpb)? Dan moet u weten dat bij deze SBA’s iets fout gaat.
Op de SBA's van de voorlopige aanslag vpb 2016 en 2017 staan naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens) van uw klant niet vermeld. Ook de code van het competente belastingkantoor ontbreekt. De Belastingdienst gaat dit probleem binnen 4 weken oplossen.
De gegevens op de voorlopige aanslag vpb 2016 en 2017 van uw klant zijn correct. Op papieren aanslagen en verminderingen staan de NAW-gegevens van uw klant en de code van het belastingkantoor wel vermeld.
De SBA's voor de voorlopige aanslagen vpb 2017 zijn vanaf half januari verstuurd. De verstuurde SBA’s kunnen niet meer worden aangepast.
Door het ontbreken van de velden kan uw software mogelijk automatische controles niet uitvoeren. Dit kan betekenen dat deze handmatig moeten worden uitgevoerd.
De Belastingdienst biedt zijn excuses aan voor het ongemak.'

  • 1
  • 2