8. Convenant Land- en tuinbouw: onderdeel burenhulp gewijzigd

LTO Nederland en de Belastingdienst hebben per april 2017 het convenant Land- en tuinbouw geactualiseerd. De informatie over ‘burenhulp’, ofwel werkzaamheden bij een andere (agrarische) onderneming is gewijzigd. De nieuwe tekst is nu te lezen in het convenant.
Het gaat om wijziging van het onderdeel 'Kwalificatie van inkomsten uit nevenwerkzaamheden'. Hierin staat informatie over de vraag of inkomsten uit werkzaamheden bij een andere onderneming als
winst uit onderneming, loondienst of resultaat uit overige werkzaamheid gekwalificeerd moeten worden.
U vindt het convenant hier:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/brancheconvenant_lto_al9211z2ed.pdf

7. Handreiking: Waaraan te denken bij wisselen van salarispakket

Als u voor uw klanten de salarisadministratie doet en overweegt een ander salarispakket te nemen, moet u met de volgende zaken goed rekening houden.
Allereerst is het verstandig om een wisseling van salarispakket (hierna: pakketwissel) goed voor te bereiden. De ervaring leert dat rondom de volgende thema’s na een pakketwissel problemen kunnen ontstaan:
• bewaarplicht 
• corrigeren over eerdere jaren 
• overnemen van het nummer inkomstenverhouding (NumIv) en oorspronkelijke aanvangsdatum inkomstenverhouding 
• continueren van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Bewaarplicht 


De inhoudingsplichtige dient alle gegevens uit de administratie die belangrijk zijn voor de belastingheffing te bewaren. Dit geldt dus ook voor de fysieke en digitale loonadministratie. Deze fiscale bewaarplicht geldt voor een periode van 7 jaar (zie paragraaf 3.5 van het Handboek Loonheffingen).
Voor sommige gegevens van de loonadministratie geldt een afwijkende bewaartermijn. De volgende gegevens moet de inhoudingsplichtige tenminste 5 kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren: 
• loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen 
• kopieën van de identiteitsbewijzen 
• kopieën van beschikkingen of verklaringen die u van uw werknemers hebt gekregen
Bij een eventuele belastingcontrole moeten gegevens binnen redelijke termijn toegankelijk en controleerbaar zijn.
Ook wanneer een inhoudingsplichtige een (deel van) de administratie door u laat verzorgen, vallen de gegevens onder de bewaarplicht.

Corrigeren oude jaren 


De inhoudingsplichtige is verplicht te corrigeren als hij, een inspecteur of u een fout ontdekt. Hiervoor geldt een termijn van 5 kalenderjaren na afloop van het belastingjaar waarop de loonaangifte betrekking heeft.
U moet aangiftes kunnen corrigeren die met het vorige pakket zijn gedaan. Vaak kan dit niet met het nieuwe pakket. Maak zo nodig afspraken met de leverancier van het oude pakket, zodat u met het vorige pakket of met behulp van de pakketleverancier nog 5 jaar lang correctieberichten kunt verzenden (zie hoofdstuk 12 van het Handboek Loonheffingen).

Inkomstenverhouding


In de aangifte loonheffingen vermeldt u gegevens van werknemers en uitkeringsgerechtigden in zogenoemde inkomstenverhoudingen. In de meeste gevallen is de inkomstenverhouding gelijk aan de dienstbetrekking (zie paragraaf 3.4 van het Handboek Loonheffingen). Aan elke inkomstenverhouding moet u een nummer toekennen, het ‘Nummer inkomstenverhouding’ (NumIv).
Hebt u voor een inkomstenverhouding in het oude pakket eenmaal een bepaald nummer gekozen? Gebruik dat nummer - ook na pakketwissel - in alle volgende aangiften voor die inkomstenverhouding. Een pakketwissel is geen reden om het nummer inkomstenverhouding te wijzigen. Zo wordt voorkomen dat er in de polisadministratie bij UWV een andere dienstbetrekking lijkt te ontstaan.

Oorspronkelijke aanvangsdatum inkomstenverhouding


Ook moet u de oorspronkelijke aanvangsdatum inkomstenverhouding overnemen. Een pakketwissel leidt dus niet tot een nieuwe Datum aanvang inkomstenverhouding. Vraag uw oude pakketleverancier hoe u de gegevens (nummer inkomstenverhouding en datum aanvang inkomstenverhouding) kunt vinden in het oude pakket en hoe u die kunt kopiëren naar het nieuwe pakket.

Voortschrijdend cumulatief rekenen 


Als u per 1 januari van salarispakket wisselt, ontstaan er geen problemen met de VCR-systematiek.
De premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet berekent u namelijk volgens de VCR-systematiek. Daarbij hebt u de totalen van de voorliggende loontijdvakken van hetzelfde kalenderjaar nodig: het cumulatief (opgeteld) SV-loon, het eerder in aanmerking genomen cumulatief premie- en bijdrageloon en het cumulatief maximumpremie- en bijdrageloon.
Als u toch op een ander moment dan 1 januari van pakket wisselt, is het raadzaam vooraf contact op te nemen met de inspecteur van het belastingkantoor van de werkgever. Deze kan dan maatregelen nemen om eventuele ongewenste gevolgen met de toepassing van VCR te beperken.
Om deze totalen in het nieuwe pakket te krijgen, worden in de praktijk veelal de aangiften loonheffingen over voorliggende tijdvakken opnieuw ingediend met het nieuwe pakket. Dit is formeel niet toegestaan en leidt vaak tot ongewenste financiële effecten (naheffingen of teruggaven). Een pakketwissel per 1 januari voorkomt dit probleem in VCR-systematiek.

Meer informatie over VCR leest u via deze link:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/toelichting_loonberekening_vcr_2014_lh9851t41fd.pdf

6. Geen 'groen' en 'wit' loon in één inkomstenverhouding

Als een werkgever een werknemer loon geeft waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding. De reden daarvoor is dat bij de witte tabel (loon uit tegenwoordige arbeid) arbeidskorting van toepassing is en bij de groene tabel (loon uit vroegere arbeid) niet.
Wat zijn de gevolgen als dit niet goed gebeurt?
Als u in de salarisadministratie dit niet goed toepast, kan dit ertoe leiden dat de vooraf ingevulde aangifte IB van de werknemer, die het jaar daarna beschikbaar wordt gesteld, onjuist of onvolledig is.
Wanneer komt dit voor?
Er zijn meerdere situaties mogelijk. Twee veelvoorkomende situaties van samenloop van witte en groene tabel zijn:
- een werknemer van 61 jaar of ouder heeft deels loon uit werken en deels levensloopverlofopnamen. Op het loon uit werken is de witte tabel van toepassing en op de levensloopopnamen de groene tabel. 
- een werknemer gaat met ontslag. Hij krijgt een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Op de transitievergoeding is de groene tabel van toepassing. Op het 'gewone' loon de witte tabel. Het maakt hierbij niet uit of de transitievergoeding tegelijk met het 'witte' loon wordt uitbetaald of dat die bijvoorbeeld een maand later afzonderlijk wordt uitbetaald.
Wat moet u doen?
In dit soort situaties geldt dat u voor die werknemer, naast de inkomstenverhouding met de witte tabel, een tweede inkomstenverhouding start waarin u het loon met toepassing van de groene tabel opgeeft.
Software
Overigens heeft de Belastingdienst met softwareontwikkelaars van salarispakketten afgesproken dat zij in hun software zoveel mogelijk regelen dat 'wit' en 'groen' niet (meer) samen in één inkomstenverhouding kunnen voorkomen. De softwareontwikkelaar kan dit op verschillende manieren regelen: het kan worden afgedwongen of het kan bijvoorbeeld in de handleiding staan. Het zou dus kunnen dat u (onbewust) het 'witte' en het 'groene' loon toch nog in één inkomstenverhouding opgeeft. Neem zo nodig contact op met uw softwareontwikkelaar.

5. KvK houdt Online StartersEvent

De belangrijkste stappen voor het starten van een eigen bedrijf komen aan bod tijdens het Online StartersEvent op woensdag 24 mei. Het onderdeel 'Webinar: starten met een webshop' is ook geschikt voor klanten met een bestaande onderneming.
Op het Online StartersEvent kunt u het programma Start-up comedy en het webinar Starten met een webshop volgen. Daarnaast is er van 10.00 tot 22.00 uur de mogelijkheid vragen over het starten van een bedrijf te stellen. Deelnemers kunnen via chat, Twitter, Facebook of Whatsapp vragen stellen aan medewerkers van Kamer van Koopkandel (KvK), UWV en Belastingdienst.
Start-up comedy
Jörgen Raymann zorgt voor een vrolijke noot tijdens het evenement. Tijdens het programma Start-up comedy komen de volgende onderwerpen aan bod:
• ondernemerschap & ondernemersvaardigheden
• inschrijven KvK, rechtsvormen, handelsnaam & belastingen
• klanten vinden & social media
Webinar: starten met een webshop
In het webinar Starten met een webshop wordt ingegaan op de mogelijkheden van online verkopen. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
• voorraadbeheer, retourneren en betalen
• fiscale en internationale aspecten
• tips over je domeinnaam en hoe je klanten naar je webwinkel krijgt
• informatie over wet- en regelgeving en veilig zakendoen
Meer informatie over Online StartersEvent en de aanmeldingsprocedure leest u op kvk.nl.

4. CBS organiseert gratis inspiratiemiddag over SBR, RGS en CBS-data

Op maandag 29 mei organiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een inspiratiemiddag voor intermediairs over Standard Business Reporting (SBR), Referentie Grootboek Schema (RGS) en CBS-data. Deelname aan deze middag is gratis. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen vertelt over economische ontwikkelingen die intermediairs raken. Tijdens deze middag toont het CBS een werkende RGS- en SBR-keten en zijn er parallelsessies over de voordelen die je als intermediair kunt hebben van SBR, RGS én CBS-data. Daarnaast licht het CBS toe hoe intermediairs informatie van de instelling kunnen gebruiken in de accountants- en boekhoudpraktijk.
Met behulp van Standard Business Reporting (SBR) en het Referentie Grootboek Schema (RGS) kunnen ondernemers en intermediairs gemakkelijk financiële gegevens uitwisselen met het CBS. Zij ontvangen in ruil daarvoor relevante CBS-cijfers terug. Daarbij kan worden gedacht aan informatie waarmee de ondernemer z’n bedrijfsresultaten kan vergelijken met het totaal aan bedrijven in dezelfde branche in de regio.
Tijd en locatie
Maandag 29 mei 2017, 12.45 -16.45 uur
Locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, Den Haag
Het aanmeldingsformulier vindt u op www.cbs.nl/sbr. U kunt zich tot en met 22 mei 2017 aanmelden.

  • 1
  • 2