1. Juni-nummer klantennieuwsbrief Wijze Raad Actueel staat klaar

Verbeter uw klantencommunicatie met Wijze Raad Actueel. Wijze Raad Actueel is een klantennieuwsbrief in pdf-formaat met handige praktijktips voor uw cliënten.
Wijze Raad actueel verschijnt 5 x per jaar. Het laatste nummer is dubbeldik en bevat voornamelijk eindejaarstips.
Het derde nummer van 2017 kunt u gratis downloaden.

Download

8. Handreiking: Wat is het genietingsmoment van loon?

Het tijdstip van genieten van het loon is belangrijk om te bepalen wanneer de werkgever loonheffingen moet inhouden. Meestal is dit het moment van uitbetalen, maar er zijn ook andere situaties mogelijk.
In de regel geniet een werknemer loon op het tijdstip dat de werkgever het loon uitbetaalt. Naast het tijdstip van uitbetalen kent de Belastingdienst de volgende genietingsmomenten:
Het tijdstip waarop het loon - verrekend wordt
- beschikbaar wordt gesteld - rentedragend wordt
- vorderbaar én inbaar wordt

Tijdstip waarop u het loon verrekent
Een voorbeeld van verrekening van het loon is als de werkgever een vordering heeft op de werknemer. De werkgever kan deze vordering verrekenen met het loon. Wat verrekend mag worden, is civielrechtelijk bepaald. Het tijdstip van genieten is het tijdstip waarop de vordering wordt verrekend.

Tijdstip waarop u het loon beschikbaar stelt
Het genietingsmoment is het moment van beschikbaar stellen van het loon. 
Voorbeelden:
- De werkgever deelt de werknemer mee dat het loon beschikbaar is, maar kan het loon niet uitbetalen omdat hij bijvoorbeeld geen rekeningnummer van de werknemer heeft. Het moment van mededelen is het genietingstijdstip. 
- Het loon wordt op verzoek van de werknemer aan een derde uitbetaald. Het moment van uitbetaling aan de derde het genietingstijdstip voor de werknemer.

Tijdstip waarop het loon rentedragend wordt
Loon is rentedragend als de werkgever het loon met instemming van de werknemer nog niet betaalt en als de werknemer hiervoor rente krijgt. Het gaat dan niet om de wettelijke rente die een werkgever moet betalen als hij het loon te laat betaalt. Het genietingstijdstip is het moment waarop het loon omgezet wordt in een rentedragende lening. De werkgever kan contractueel vastleggen wanneer het loon rentedragend wordt.
Tijdstip waarop het loon vorderbaar én inbaar wordt
Het loon is vorderbaar wanneer de werknemer recht heeft op onmiddellijke betaling van het loon. Het loon is inbaar als aannemelijk is dat de werkgever onmiddellijk zal betalen op verzoek van de werknemer. Als de werkgever niet voldoende liquide middelen heeft, is het loon waarschijnlijk niet inbaar. Het loon is dan nog niet genoten. Pas als het loon vorderbaar én inbaar is, ontstaat een genietingsmoment.

Verwerken in de aangifte
U houdt loonheffing in zodra 1 van de bovengenoemde situaties zich voordoet. Voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen gebruikt u de loonbelastingtabellen die gelden op het moment waarop u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt. U verwerkt het loon en de loonheffingen in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt.

Let op!
Bovengenoemde genietingsmomenten gelden voor alle loonheffingen, dus ook voor de af te dragen premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet.

7. Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of personeelsvertegenwoordiging goed informeren over de wetsbepalingen.
Het ministerie van SZW heeft de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ beschikbaar gesteld. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet.
De digitale tolkit kunt u raadplegen via deze link:

https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolbox

6. Uitgaven voor behalen van rijbewijs niet aftrekbaar als scholingsuitgaven

X verricht sinds 2009 werkzaamheden voor mevrouw Y. Hij is de verzorger en begeleider van Y in verband met haar ziekte, MS. Voor die werkzaamheden heeft hij in 2011 een bedrag van € 20.041 aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking ontvangen. In 2010, 2011 en 2012 heeft X autorijlessen gevolgd en rijexamen gedaan.
In geschil is of X op basis van artikel 6.27, lid 1, Wet IB 2001 aftrek toekomt ter zake van door hem gemaakte kosten voor het behalen van een rijbewijs.
Hof Amsterdam aanvaardt de stelling van X dat hij de rijlessen heeft gevolgd met als uitsluitend oogmerk om, als onderdeel van zijn zorgtaken, zijn cliënte te kunnen vervoeren en dat hij anders zijn werk – en daarmee zijn inkomen – in ieder geval voor een deel zou hebben verloren. Toch vormen de uitgaven geen scholingsuitgaven.
Met Rechtbank Noord-Holland is het Hof van oordeel dat de uitgaven voor het behalen van een regulier rijbewijs strekken tot algemene en duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting van de houder van het rijbewijs.
( Hof Amsterdam, nr. 16/00313)

5. Antwoorden Kamervragen over letselschadevergoedingen

Ontvangers van een letselschadevergoeding kunnen hun recht op huur- en zorgtoeslag verliezen. Dit antwoordt de staatssecretaris van Financiën op vragen van de Tweede Kamer.
Huurtoeslag en zorgtoeslag zijn bijdragen van het Rijk in de kosten die mensen hebben voor het huren van een woning respectievelijk het hebben van een ziektekostenverzekering. De bijdrage van het Rijk in de vorm van een toeslag is afhankelijk van de draagkracht van de belanghebbende in kwestie. Naarmate zijn draagkracht hoger is neemt de bijdrage van het Rijk in de kosten af. Voor het recht op huur- en zorgtoeslag vormt niet alleen het inkomen maar ook het vermogen onderdeel van de in aanmerking te nemen draagkracht. Als de omvang van het vermogen van de belanghebbende de in de wet genoemde grens overschrijdt is er geen recht op huurtoeslag of zorgtoeslag. De achterliggende gedachte achter deze vermogenstoetsen is dat de belanghebbende in dat geval mede zijn vermogen kan aanspreken voor het betalen van de huur of de premie ziektekostenverzekering. Letselschadevergoedingen vormen ook vermogen zolang deze vergoedingen niet zijn aangewend. Ze worden in de regel als een eenmalig bedrag uitgekeerd en vallen onder de box 3-grondslag van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het voor het recht op huur- en zorgtoeslag in aanmerking te nemen vermogen voor de toepassing van de vermogenstoetsen sluit hier op aan, aldus de staatssecretaris.
(Antwoorden Kamervragen, nr. 2017-0000109092)

  • 1
  • 2