8. Opinie: Respectloze staatssecretaris valt al ‘Snel’ door de mand

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag. Met een laag inkomen heb je er recht op. En als je dit soort zaken te moeilijk vindt, kan je bij talloze websites terecht. Maar is dat wel verstandig? Aan deze vraag werd op 21 oktober 2017 aandacht besteed in het tv-programma Kassa.

Daarin werd gemeld dat er allerlei websites zijn die optreden als tussenpersoon bij het aanvragen van toeslagen. Mensen betalen hier plusminus € 40 voor, terwijl het zelf aanvragen van een toeslag bij de Belastingdienst gratis is. Als je bij de Belastingdienst zorgtoeslag aanvraagt, moet je inloggen met je DigiD. Sites als mijntoeslag.nl en toeslagenaanvraag.nl adverteren met het gemak van aanvragen zonder DigiD. Dat ‘gemak’ kost dus wel extra geld. De toeslaggerechtigde vult op de sites een vragenlijst in waar onder andere NAW-gegevens, geboortedatum, rekeningnummer en burgerservicenummer aan bod komen. ICT-jurist Mathieu Paapst waarschuwde de kijkers in het tv-programma dat deze informatie zeer fraudegevoelig is. Volgens de privacydeskundige kunnen criminelen met deze informatie illegale dingen doen op naam van het slachtoffer. Zo kan daarmee een huis gehuurd worden waar een wietplantage in zit of een auto gehuurd worden waar een overval mee gepleegd wordt. Kwaadwillend zijn de websites hoogstwaarschijnlijk niet, maar het is op zijn minst niet geheel duidelijk wat de websites naast het aanvragen verder met de gevoelige informatie doen. Aan de hand van de persoonsgegevens en het BSN kunnen de sites bij de Belastingdienst toeslagen aanvragen, zonder DigiD of machtiging. Hiervoor hebben de sites alleen een beconnummer nodig. Daarvoor is alleen een KvK-inschrijving als belastingconsulent nodig en zo mag iedereen zich noemen.

Oplettende Kamerleden

Gelukkig zijn er ook Tweede Kamerleden die ondanks het meedoen aan de filibuster over het wetsvoorstel over de gefaseerde afschaffing van de Hillen-regeling,1 toch nog tijd hebben om naar Kassa te kijken. Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) trok daags na de uitzending aan de bel bij staatssecretaris Menno Snel van Financiën middels het stellen van Kamervragen. Snel is het met Nijboer eens dat het beconnummer niets zegt over de betrouwbaarheid of deskundigheid van een belastingconsulent of administratiekantoor. Met alleen een beconnummer kan een belastingconsulent zichzelf inschrijven voor de intermediairdagen en heeft de consulent toegang tot het Forum Fiscaal Dienstverleners. Voor overige vragen, aangiftes, aanvragen en uitvraag van gegevens dient de belastingconsulent, afhankelijk van de handeling, in het bezit te zijn van aanvullende gegevens van de belastingplichtige, certificaten en/of machtigingen. Voor het doen van belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen (waarbij de belastingconsulent gegevens aan de Belastingdienst stuurt) is geen machtiging nodig. Misbruik wordt voorkomen doordat er alleen wordt uitbetaald op een rekeningnummer dat op naam staat van diegene voor wie de toeslag of belastingteruggaaf bestemd is, antwoordt de staatssecretaris.

Maar hoe zit het dan met de gegevens die deze sites van de klant ontvangen, wilde Nijboer weten? Snel geeft aan dat belastingconsulenten zich moeten houden aan de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.2 Dat betekent dat het verwerken van die gegevens moet zijn gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de cliënt of op een overeenkomst tussen de belastingconsulent en zijn cliënt. Belastingconsulenten mogen deze persoonsgegevens alleen gebruiken indien dat noodzakelijk is voor de diensten die zij leveren aan hun cliënten. ‘En het verkopen van belasting- en toeslaggegevens van cliënten is al helemaal niet toegestaan’, laat Snel weten. Tot zover de staatssecretaris.

Maar is het dan niet zo dat een beconnummer voor mensen het gevoel kan geven dat er een goedkeuring is van de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst het beconnummer verstrekt? Op dit punt laat Snel de goedgelovige toeslagaanvragers volledig in de kou staan.

‘Het beconnummer is slechts een registratienummer voor belastingconsulenten en administratiekantoren om namens hun cliënten zaken te kunnen regelen met de Belastingdienst. Maar om verwarring te voorkomen worden de tekst op de website van de Belastingdienst en de brief waarmee het beconnummer wordt verstrekt op dit punt verduidelijkt.’

Toeslagaanvragers en belastingconsulenten staan in de kou 

Maar wat heeft de toeslagaanvrager hier nu aan? Helemaal niks dus. Snel vindt het kennelijk prima als louche figuren zich zonder enige beperking met een ‘goedkeuringsstempel’ van de Belastingdienst, als belastingconsulent kunnen presenteren om onwetenden geld uit hun zak te kloppen. De financiële bewindsman is zelfs van mening dat een minimumniveau aan kwaliteit en betrouwbaarheid van een belastingconsulent zelfs niet aannemelijk hoeft te zijn voordat een beconnummer verstrekt wordt. Ook is hij niet bereid om een Verklaring Omtrent het Gedrag te vereisen alvorens een beconnummer te verstrekken. Laat staan dat Snel de bereidheid toont om van belastingconsulenten te vereisen dat zij aannemelijk maken een mate van deskundigheid te bezitten die nodig is voor de door die consulent uit te voeren werkzaamheden alvorens een beconnummer te verstrekken, bijvoorbeeld door het lidmaatschap van een beroepsorganisatie als de NOB of het RB als voorwaarde te stellen.

Kom op nou Snel, we leven inmiddels in 2017 en niet meer in de middeleeuwen waar niemand iets gaf om het wel en wee van de gewone man. Ook de overheid heeft inmiddels een plicht om belastingbetalers en toeslagaanvragers tegen zichzelf in bescherming te nemen. Bovendien geeft Snel met zijn antwoorden ook blijk van een forse minachting van het beroep van belastingconsulent. Enerzijds legt de overheid immers steeds meer informatieverplichtingen op aan belastingconsulenten die daartoe op een professionele wijze in staat worden geacht, maar anderzijds heeft Snel er kennelijk geen enkele moeite mee om de hele beroepsgroep af te schilderen als een ongeregeld zooitje. Dat kan een heel stuk beter, Snel!

Moet ik mij schamen voor het feit dat ik in maart 2017 op D66 heb gestemd? Dat weet ik voor wat betreft deze staatssecretaris nog niet heel zeker. Snel is pas in oktober 2017 lid van deze partij geworden, nadat hij door Alexander Pechtold was gevraagd om de nieuwe staatssecretaris van Financiën te worden. Hij is dus een politieke opportunist. We gaan het zien.

Felix Peppelenbosch

7. Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2018 


De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 23 november 2017 aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat belastingmaatregelen die per 1 januari 2018 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die beogen de koopkracht van Nederlandse huishoudens te versterken, met name die van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.
Met nota's van wijziging van 6 november 2017 (TK, 8) en 21 november 2017 (TK, 30) zijn voorstellen met betrekking tot verschillende onderwerpen uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III in dit wetsvoorstel opgenomen.Aangenomen amendementen 


34 785-28: Dit amendement bewerkstelligt dat de wijzigingen van artikel 2a en tabel II van respectievelijk behorende bij de Wet OB 1968 in werking treedt met ingang van 1 januari 2019 in plaats van met ingang van 1 januari 2018.


34 785-34: Dit amendement regelt dat de in het wetsvoorstel opgenomen aansprakelijkheid van een pandhouder, hypotheekhouder of executant voor de omzetbelasting die is verschuldigd ter zake van de levering van een zaak (het voorgestelde artikel 42d IW 1990) alleen geldt als de pandhouder, onderscheidenlijk de hypotheekhouder, onderscheidenlijk de executant, wist of behoorde te weten dat de omzetbelasting niet of niet volledig door de belastingschuldige is voldaan en ook niet of niet volledig door de belastingschuldige zal worden voldaan. Aangenomen moties


34 785-10: De Nederlandse vrijstelling voor het nultarief van zeeschepen moet worden gewijzigd naar aanleiding van een aanwijzing van de Europese Commissie. Deze wijziging heeft ingrijpende gevolgen voor de scheepvaartsector, maritieme sector, Waddenveren, de rederijen en de bewoners van de Waddeneilanden.
De regering wordt verzocht in overleg te treden met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen teneinde met een plan te komen met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners. De regering wordt tevens verzocht om de Tweede Kamer over de uitkomst voor 1 juli 2018 te informeren.


34 785-11: De Belastingdienst int vaker belastingrente dan dat ze belastingrente uitbetaalt. Bedrijven betalen nu soms 8% belastingrente.
De regering wordt verzocht te onderzoeken in hoeverre de huidige regeling redelijk, billijk en rechtvaardig is, de gehanteerde percentages marktconform zijn en waar eventuele aandachts- en verbeterpunten zitten.
De regering wordt verzocht de Tweede Kamer te rapporteren over de uitkomsten voor 1 juli 2018.


34 785-14: De kleineondernemersregeling kan interessant zijn voor een deel van de agrariërs die getroffen worden door de afschaffing van de landbouwregeling. Momenteel wordt bezien of de kleineondernemersregeling kan worden gemoderniseerd en vereenvoudigd. De regering wordt verzocht de kleineondernemersregeling nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de agrariërs die noodgedwongen afscheid moeten nemen van de landbouwregeling. De regering wordt tevens verzocht de voorgenomen herziening van de kleineondernemersregeling zodanig vorm te geven dat deze aantrekkelijker wordt voor agrariërs die tot op heden gebruik hebben gemaakt van de landbouwregeling, en daartoe uiterlijk in het Belastingplan 2019 een voorstel aan de Kamer voor te leggen.


34 785-46: In het regeerakkoord erkent de regering dat de overheid, in haar bijzondere verantwoordelijkheid als schuldeiser, de beslagvrije voet dient te respecteren en dat de regering de noodzaak van een wettelijke beslagvrije voet bij bankbeslag onderschrijft. Tot dusver is de bescherming van de beslagvrije voet bij bankbeslag niet wettelijk geregeld en kan de Belastingdienst op alle soorten banktegoeden beslag leggen. De regering wordt verzocht om, ook zolang de wettelijke bescherming niet expliciet wettelijk is vastgelegd, de beslagvrije voet bij elke vorm van invordering te respecteren.


34 785-48: De regering wordt verzocht om in gesprek te gaan met hypotheekverstrekkers en de Autoriteit Financiële Markten, om mogelijk te maken dat boetevrije aflossingsdelen gebruikt kunnen worden om hypotheken in stappen om te zetten naar een hypotheek met lagere maandlasten.


34 785-49: De regering wordt verzocht een oplossing te vinden voor alle gevallen van problemen die zijn ontstaan door vaststelling van het inkomen na verschijnen van het rapport van de ombudsman over leenbijstand.


34 785-50: De regering wordt verzocht in de fiscale beleidsagenda 2018 aan te geven hoe zij wil omgaan met substance-eisen om brievenbusconstructies tegen te gaan.


34 785-57: De regering wordt verzocht te onderzoeken hoe het belastingstelsel aangepast kan worden, zodat ook digitale diensten op een redelijke wijze in de belastingheffing worden betrokken.


34 785-59: De regering wordt verzocht om jaarlijks op gestandaardiseerde wijze te rapporteren over het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners en de ontwikkeling van dat verschil te analyseren.

6. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 


De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 23 november 2017 aangenomen. Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018. Het voorstel voorziet onder meer in een aantal nadere maatregelen om belastingontwijking actief en in internationale samenwerking aan te pakken.Aangenomen amendementen


34 789-9: In het wetsvoorstel is voorgesteld om de geldigheidsduur van de verhoogde aftrek in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting voor giften aan culturele instellingen, de zogenoemde culturele multiplier, met één jaar te verlengen tot 1 januari 2019. Met dit amendement wordt geregeld dat de culturele multiplier structureel van aard wordt.
De culturele multiplier vormt staatssteun en deze aanpassing dient daarom ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de Europese Commissie. 


34 786-11: Met dit amendement wordt geregeld dat de Minister van Financiën binnen drie jaar na de inwerkingtreding van artikel XXI, onderdeel A, een evaluatieverslag over het vervallen van de schorsende werking van verzet op grond van het huidige artikel 17 IW 1990 (fiscaal verzet) naar de Tweede en Eerste Kamer dient te sturen. 


34 786-15: Met dit amendement wordt geregeld dat de inkeerregeling uitsluitend wordt afgeschaft ter zake van verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Hiertoe wordt voor de toeslagen en fiscaliteit bepaald dat inkeer niet mogelijk is voor inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Ook wordt bepaald dat strafvervolging wel mogelijk wordt bij inkeer betreffende gegevens en inlichtingen met betrekking tot inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen.
34 786-17: Met dit amendement wordt geregeld dat de in het wetsvoorstel voorgestelde mogelijkheid voor de Ontvanger om vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op alle soorten vorderingen in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Het ontwerp van dat koninklijke besluit wordt ten minste vier weken voordat het besluit wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal. Het doel van dit amendement is dat de vereenvoudiging van het derdenbeslag niet eerder in werking treedt dan dat geregeld is dat bij dit beslag de beslagvrije voet gerespecteerd wordt. 


34 786-18: Dit amendement bewerkstelligt dat het opnemen in de wet van de verschuldigdheid van schenkbelasting bij een vermogensoverdracht bij huwelijk of samenlevingscontract van meer dan de helft van het gezamenlijke vermogen komt te vervallen. Indiener acht het onjuist en maatschappelijk onwenselijk dat het huwelijk of een samenlevingscontract, zonder dat sprake is van misbruik, toch kan worden gekwalificeerd als een belastingconstructie. Slechts indien het huwelijk of een samenleving daadwerkelijk juridisch wordt ingezet om belasting te besparen, dient de Belastingdienst dit tegen te gaan.

5. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel afschaffing btw-landbouwregeling 


De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 23 november 2017 aangenomen. Bij dit wetsvoorstel zijn geen amendementen en moties ingediend.
Onderhavig wetsvoorstel, dat deel uitmaakt van het Belastingplanpakket 2018, heeft tot doel om de btw-landbouwregeling in de Wet OB 1968 met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen.

4. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel afschaffing Hillen-regeling 


De Tweede Kamer heeft donderdag 23 november 2017 ingestemd met de afschaffing van de Wet-Hillen. In een hoofdelijke stemming stemden 87 Kamerleden voor en 56 tegen. Voorts werden alle ingediende moties verworpen. De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling in de komende 30 jaar in stappen afbouwen, ingaand per 1 januari 2019.

  • 1
  • 2