8. Kamer wil OZB-vrijstelling voor monumenten

De Tweede Kamer heeft op 19 juni 2018 een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht te verkennen wat de wenselijkheid en mogelijkheden zijn om een vrijstelling van OZB-heffing voor monumenten te regelen.
Gemeenten hebben de vrijheid om OZB te heffen van monumenteneigenaren, ook wanneer monumenten niet bewoond worden noch winstgevend kunnen worden gemaakt.
Gezien de grote opgave om monumenten in stand te houden is het volgens de Kamer wenselijk dat alle monumenteneigenaren bij het heffen van OZB op dezelfde behandeling kunnen rekenen.
Het is op dit moment nog niet bekend hoe het kabinet de motie gaat uitvoeren.

7. Verslag Kamerdebat over problemen bij innen belastingen

Het debat in de Tweede Kamer op 21 juni 2018 over problemen bij het innen belastingen bij de Belastingdienst, ging feitelijk over een verbeterde informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake de problemen bij de Belastingdienst. Ondanks de 21e halfjaarsrapportage constateerde de Tweede Kamer dat zij niet op tijd, systematisch en diepgaand geïnformeerd werd en wordt over de grote problemen bij de Belastingdienst, zoals de vertrekregeling waarvan teveel en niet de juiste mensen gebruikt maakten (kosten 700 miljoen) en de ICT-inningsmoeilijkheden van de erf- en schenkbelasting (kosten 450 miljoen).
De Kamer constateert dat de uitvoeringsproblemen en informatiegebreken bij de Belastingdienst tot op heden nog niet zijn opgelost. Zo moest het kabinet al vlak na zijn aantreden zijn ramingen bijstellen over de opbrengst van erf- en schenkingsbelasting omdat de Belastingdienst die informatie niet bijtijds doorgaf. Ook wordt de dieselheffing uitgesteld door problemen bij de Belastingdienst. De vraag is of alle belastingmaatregelen uit het regeerakkoord straks wel uitgevoerd kunnen worden.
Op 23 mei 2018 diende de PVV bij de behandeling van het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2017, een motie in om alsnog van de Investeringsagenda een Groot Project te maken. Deze motie zal in de Tweede Kamer geen meerderheid krijgen omdat de coalitiepartijen van VVD, CDA, D66 en CU tijdens het debat op 21 juni 2018 een motie indienden om dat te voorkomen. Het resultaat van het debat en de motie van de coalitiepartijen is dat de regering in nauw overleg met de Kamer tot een hernieuwde structuur van de informatievoorziening aan de Kamer komt en de Kamer betrekt bij de afbakening en reikwijdte van de onderwerpen, zoals personeel, sturing en ICT bij de Belastingdienst.
Daarnaast heeft de staatssecretaris toegezegd een begin te zullen maken met een simpeler belastingstelsel, waardoor ook problemen bij de Belastingdienst voorkomen kunnen worden. Over de ingediende moties wordt op 26 juni 2018 gestemd.

6. Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

Per 1 juli 2018 worden de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van € 1.578,00 naar € 1.594,20 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2018 herzien. Ook wordt de Kinderbijslag (AKW) per 1 juli 2018 aangepast aan de prijsontwikkeling.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

5. Kamerbrief uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

Het kabinet is een stap verder met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp'ers, maar heeft ook nog werk te verrichten. Zo doet het kabinet onderzoek naar de tariefstelling bij zzp en gaat het in gesprek met de Europese Commissie over de bescherming van werkenden met lage tarieven. Dat schrijven de minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën in een hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer.
Het kabinet gaat naast deze acties direct na de zomer ook met belanghebbenden in gesprek zodat zij kunnen bijdragen aan de verdere uitwerking van de maatregelen uit de hoofdlijnenbrief en de afwegingen daarbij. In het najaar zal het kabinet de Kamer opnieuw op de hoogte stellen van de stand van zaken. Het streven blijft dat de wetgeving 1 januari 2020 ingaat.
Het maken van nieuwe wet- en regelgeving rond het zelfstandig ondernemerschap (zzp) is geen simpele opgave. Dat was duidelijk bij de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in 2016 en blijkt ook nu. Desondanks is het onverminderd nodig dat er deze kabinetsperiode nieuwe wetgeving komt. Aan de ene kant om de groep mensen die een welbewuste keuze maakt voor het zelfstandig ondernemerschap de ruimte te geven om te ondernemen. Maar ook om de groep mensen te beschermen die, soms ongewild, in een kwetsbare positie belanden.
Daarnaast wil het kabinet oneerlijke concurrentie tegengaan tussen de bedrijven die zich aan de regels houden en de bedrijven die zzp-constructies gebruiken om hun loonkosten te drukken en hun risico’s af te wentelen.

Zie ook onderstaande link:

Kabinet stap verder met wetgeving zzp

4. RGS-factsheet voor de fiscaal dienstverlener 

Om u als fiscaal dienstverlener informatie over Referentie GrootboekSchema (RGS) aan te kunnen bieden, is een factsheet gemaakt. Deze bevat alle informatie over RGS voor intermediairs.  

De factsheet is een samenvatting van informatie die u op de internetsite van referentiegrootboekschema.nl vindt. In de bijlage van de factsheet vindt u de teksten over:

voordelen van RGS
hoe werkt het?
werken met RGS

Voor een samenvatting, zie de RGS-factsheet. 

Meer informatie over RGS vindt u op Referentie GrootboekSchema.  

Zie ook Fiscaal adviseurs delen praktijkervaringen RGS.

  • 1
  • 2