8. Door ex-echtgenoot voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar

De Hoge Raad heeft op 16 november 2018 een beslissing genomen in de volgende zaak:
X en Y zijn gescheiden en X is in de echtelijke koopwoning blijven wonen. De woning is gemeenschappelijk eigendom van X en Y. Sinds de scheiding neemt X neemt alle woonlasten voor zijn rekening.
In geschil of X de ter zake van Y betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering in aanmerking kan nemen als een aftrekbare onderhoudsverplichting in de zin van artikel 6.3, lid 1, onderdeel a, Wet IB 2001.
De Hoge Raad vindt dat een redelijke verdeling van de bewijslast met zich brengt dat X de feiten en de omstandigheden aannemelijk dient te maken waaruit volgt dat door hem gedane betalingen ter zake van de hypotheekrente en premies levensverzekering aangemerkt kunnen worden als aftrekbare periodieke uitkeringen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting en dat deze uitkeringen in rechte vorderbaar zijn.
De Hoge Raad vindt voorts dat het feit dat bij de vaststelling van de partneralimentatie door de burgerlijke rechter, als onderdeel van de draagkrachtberekening van X rekening is gehouden met de verschuldigde hypotheekrente en premies levensverzekering, niet zonder meer betekent dat sprake is van een alimentatieverplichting. Met andere woorden, er is geen sprake van een specifieke overeenkomst tussen X en Y op grond waarvan X verplicht is het deel van zijn ex-echtgenote te voldoen.
Dat betekent dat de door X ter zake van Y betaalde hypotheekrente en premies levensverzekering niet aftrekbaar zijn als alimentatieverplichting.
Hoge Raad, 16 november 2018, nummer 17/02368

7. Ozb-woningtarief mogelijk bij sportaccommodaties, goede doelen etc. 

Gemeenten krijgen de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen) het woningtarief in rekening te brengen voor de ozb in plaats van het tarief voor niet-woningen. Dit gaat in per 1 januari 2019.

Dit volgt uit een op 15 november 2018 door de Tweede Kamer aangenomen amendement dat artikel 220f van de Gemeentewet wijzigt. Tijdens de stemmingen over het Belastingplan 2019 werd verder een motie aangenomen die ook van belang is voor de gemeentelijke belastingpraktijk.

Zonnepanelen
De motie houdt in het verzoek om een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de onroerende-zaakbelasting gehouden worden en om te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden door hogere lokale lasten.

6. Meer weten over specifieke maatregelen uit het Pakket Belastingplan 2019?

Als u meer wilt weten over specifieke inhoudelijke maatregelen/onderdelen van het Pakket Belastingplan 2019, stuur dan een mail naar Felix Peppelenbosch:

5. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Modernisering kleineondernemersregeling

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 15 november 2018 aangenomen.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de huidige kleineondernemersregeling (hierna: huidige KOR) in de Wet OB 1968 te moderniseren door de introductie van een facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting (hierna: nieuwe KOR). De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Met de modernisering creëert het kabinet een regeling die beter aansluit bij het beoogde doel: een vereenvoudigde vrijstellingsregeling voor kleine ondernemers, ongeacht de rechtsvorm, om daarmee hun administratieve lasten te verlichten. De modernisering van de huidige KOR levert een flinke vereenvoudiging van het fiscale stelsel en de uitvoering daarvan op. De nieuwe regeling treedt effectief in werking met ingang van 1 januari 2020.

4. Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel ‘Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019’

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 15 november 2018 aangenomen.
In dit wetsvoorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:
I) Aanpassingen EIA, MIA en Vamil
- Forfaitaire bijtelling ter beschikking gestelde fiets van de zaak;
- Afschaffen teruggaafregeling in de Wet BPM voor taxi’s en openbaar vervoer;
- Versterking milieudifferentiatie belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet);
- Aanpassing Wet uitwerking Autobrief II.
II) Milieubelastingen
- Schuif van elektriciteit naar aardgas;
- Verlagen belastingvermindering energiebelasting;
- Verhogen tarief afvalstoffenbelasting;
- Verminderen van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen.

  • 1
  • 2