8. De fiscaal dienstverlener en integriteit: kantoor verwaarloost administratie

Integriteit is een belangrijk onderwerp voor fiscaal dienstverleners. Dit kwam naar voren tijdens de Intermediairdagen 2017. U treft hieronder een casus aan die is gebaseerd op de praktijkervaringen van een anonieme fiscaal dienstverlener.

De casus
Fiscaal dienstverlener X vertelt aan een belastingambtenaar dat hij worstelt met een integriteitsprobleem. Hij heeft onlangs een aantal intakegesprekken gevoerd met ontevreden klanten van belastingadvieskantoor Y. Zij verklaren onafhankelijk van elkaar dat de eigenaar van dat kantoor onjuiste belastingaangiften indient voor zijn klanten en dat hij de administratie van zijn cliënten in ernstige mate verwaarloost. Ook de kwaliteit van Y’s belastingadviezen zou ernstig te wensen overlaten.

De ontevreden klanten vertellen X dat Y met betrekking tot de administratie en belastingaangiften van hun onderneming:

Primaire bescheiden (al dan niet bewust) zoekmaakt. Het vermoeden bestaat dat hij deze bescheiden in andere klantadministraties opnieuw onrechtmatig gebruikt.
Bewust geen computerboekhouding voert.
De omzetbelastingpositie bepaalt aan de hand van nagenoeg onleesbare penaantekeningen op een kladbriefje.
De kleineondernemersregeling in veel gevallen ten onrechte toepast.
Ten onrechte nihilaangiften OB indient.
De telefoon bijna nooit opneemt en e-mails doorgaans niet beantwoordt.
Privékosten ten onrechte opvoert als bedrijfskosten.
Bewust omzet verzwijgt.
Het OB-tarief bewust onjuist toepast.

X overlegt diverse voorbeelden (kopieën van onjuiste aangiften OB en IB) van onjuist aangiftegedrag van Y. Hij geeft daarbij aan dat diverse ontevreden klanten van Y bij hem aankloppen met het verzoek om zo spoedig mogelijk schoon schip te maken. Zij wensen maximaal aan hun fiscale verplichtingen te voldoen en dat is niet (meer) mogelijk via Y.

De Belastingdienst heeft bij sommige klanten van Y reeds een boekenonderzoek aangekondigd. Y is hiervan op de hoogte. Bij andere klanten is nog geen aankondigingsbrief op de deurmat gevallen, maar zij vrezen dat ook zij niet buiten schot blijven. X is van plan om de administratie van alle via Y toegestroomde klanten opnieuw op te gaan zetten en daarna alsnog de juiste aangiften bij de Belastingdienst in te dienen.

Vertrouwelijke behandeling van melding
X hecht veel waarde aan een vertrouwelijke behandeling van zijn melding en vraagt de belastingambtenaar om daar rekening mee te houden. Het is voor hem psychologisch een heel grote stap geweest om openheid van zaken te geven richting de Belastingdienst. Hij kan de civiel- en fiscaalrechtelijke consequenties van zijn handelen namelijk niet geheel overzien. Zo is hij bijvoorbeeld bang dat de ogenschijnlijk niet betrouwbare Y hem aansprakelijk zal gaan stellen of gaat intimideren op grond van inkomensderving, omdat hij in de ogen van Y veel klanten heeft afgepakt.

De Belastingdienst
De inspecteur zal de melding van X vertrouwelijk behandelen. De uitkomsten van een eventueel in te stellen boekenonderzoek verwoordt hij in een controlerapport. Als de feiten en omstandigheden daartoe aanleiding geven, bestaat de mogelijkheid dat de inspecteur Y uitnodigt voor een gesprek. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan bepaalt de inspecteur welke vervolgacties in zijn ogen nodig zijn.

Tot slot
X is zichtbaar opgelucht dat hij zijn verhaal heeft gedaan bij de ambtenaar van de Belastingdienst. Hij vertelt dat hij met de situatie écht in zijn maag zat en dat hij de gevolgen niet kon overzien. Na het gesprek met de belastingambtenaar heeft hij het gevoel dat hij met een gerust hart kan beginnen aan het opzetten en inrichten van de administratie van zijn nieuwe klanten. In het vervolg weet hij wat hem te doen staat.

7. Persoonsgebonden aftrek 2019

De persoonsgebonden aftrek, waaronder giften, alimentatie, zorgkosten en scholingsuitgaven komt in mindering op het inkomen in box 1. Een eventueel restant is aftrekbaar van het inkomen in box 3 (tarief 30%) en vervolgens van het inkomen in box 2 (tarief 25%). Stem het inkomen en aftrek voor uw klant dit jaar zo veel mogelijk op elkaar af.

Let op!
Met ingang van 2020 wordt het tarief waartegen de persoonsgebonden aftrek in box 1 in aanmerking kan worden genomen versneld afgebouwd,

6. Man-vrouwfirma 2019

Als de partner van uw klant meewerkt in de onderneming, dan kan uw klant met zijn partner een firma aangaan. De meewerkende partner wordt dan ook zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting en heeft daardoor recht op alle ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de 14%-MKB-winstvrijstelling en de oudedagsreserve (FOR), tenzij de partner alleen ondersteunende werkzaamheden verricht. Voorwaarde is wel dat dat een firmacontract wordt opgesteld, waarin voor de aanvangsdatum van de firma een terugwerkende kracht van maximaal negen maanden kan worden opgenomen. Overleg met uw klant over het
(gewenste) effect.

5. Toetsing meewerkaftrek of arbeidsbeloning voor meewerkende partner in 2019

De meewerkaftrek is, afhankelijk van het aantal door de partner meegewerkte uren, een bepaald percentage van de winst. De meewerkaftrek kan alleen worden geclaimd als de partner van uw klant zonder enige vergoeding meewerkt. Heeft uw klant wel gekozen voor een arbeidsbeloning van zijn partner, dan komt die niet
ten laste van de winst uit onderneming als de vergoeding lager is dan € 5.000 op jaarbasis. Bij de partner van uw klant is de vergoeding dan niet belast.
U kunt met uw klant bespreken om de meewerkende partner een arbeidsbeloning toe te kennen. Wellicht dat de manvrouwfirma tot de mogelijkheden behoort. Door verdeling van de winst kunnen aanzienlijke progressievoordelen ontstaan en kan de partner onder voorwaarden gebruikmaken van de ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, 14%-MKB-winstvrijstelling, dotatie aan de oudedagsreserve (FOR), stakingsaftrek enzovoort).

4. Fiscaal voordelig belonen van werknemers in 2019

Voorbeelden van 'incentives' aan personeel zijn:
- een onbelaste vergoeding voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter (overwerk, koopavonden, uit eten met cliënten, maaltijden tijdens cursussen en zakenreizen);
- een personeelsfeest op de werkplek;
- een onbelaste verstrekking of vergoeding van een openbaarvervoerkaart die mede wordt gebruikt voor zakelijke reizen en/of woon-werkverkeer;
- een abonnement voor bedrijfsfitness op de werkplek, of buiten de werkplek als dit onderdeel is van het arbeidsomstandighedenbeleid van de werkgever;
- een onbelaste vergoeding of verstrekking bij schade aan of verlies van persoonlijke zaken van de werknemer. De schade of het verlies moet zijn ontstaan door een bijzondere gebeurtenis die samenhangt met de dienstbetrekking.
Mocht u signalen hebben dat uw klant zijn werknemers dit jaar fiscaal gunstig wil belonen, neem dan contact met hem op om hem te adviseren over de mogelijkheden.

  • 1
  • 2