8. Invoering laag btw-tarief digitale gegevensdragers per 1 januari 2020

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën koerst af op de invoering per 1 januari 2020 van een gelijke fiscale behandeling van fysieke en digitale boeken, kranten en tijdschriften. Dit heeft hij geantwoord op Kamervragen.
Sinds december 2018 kent de Btw-richtlijn de mogelijkheid tot een gelijke behandeling van fysieke en digitale boeken, kranten en tijdschriften. Om die reden zijn de voorbereidingen om handen en voeten aan dit voorstel te geven reeds van start gegaan. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de implementatie van de wijzigingsrichtlijn btw-tarieven voor langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften kan worden vormgeven. De staatssecretaris is voornemens om een conceptwetsvoorstel in de eerste helft van 2019 breed te consulteren via een internetconsultatie, zodat alle belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld te reageren. Het streven is het wetsvoorstel, na advies van de Raad van State, aan de Kamer te kunnen aanbieden, met een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020.

7. Oplossing voor problemen bij parallelimport

De getaxeerde waarde van geïmporteerde tweedehands auto’s wordt in de toekomst onafhankelijk gecontroleerd door de RDW. Dit is een oplossing voor de praktijk waarin schade aan een geïmporteerd voertuig nu soms wordt uitvergroot of fictief opgegeven, met het doel minder BPM te betalen. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.
De nieuwe maatregel wordt de komende tijd nog uitgewerkt met de RDW en marktpartijen.
Bij geïmporteerde tweedehands auto’s is de BPM afhankelijk van de waarde van de auto. Dit zorgt voor problemen, omdat er altijd discussie mogelijk is over hoeveel een auto waard is. De nieuwe maatregel houdt in dat de waarde van de auto onafhankelijk wordt gecontroleerd voordat er aangifte BPM kan worden gedaan.
De oplossing biedt de importeur van tweedehands auto’s bovendien snelheid en rechtszekerheid. Als de waarde van de auto goed wordt vastgesteld, kan het voertuig snel een kenteken krijgen zonder dat achteraf discussie over de hoogte van de BPM ontstaat. Als de waarde van de auto niet goed is vastgesteld moet straks eerst opnieuw de waarde worden opgeven, voordat belastingaangifte kan worden gedaan en de auto een kenteken krijgt. Er ontstaan hiermee meer kansen voor taxateurs om zich op basis van kwaliteit in de markt te onderscheiden.

Oplossing juridische geschillen
De nieuwe methode kan tegelijkertijd juridische geschillen beter voorkomen, omdat niet meer geprocedeerd wordt over twee verschillende waarderingen van dezelfde auto.
Op dit moment stelt de importeur een waarderapport op, en de Belastingdienst bij een controle ook. Dat kan leiden tot juridische geschillen. Door de voorgestelde maatregel wordt er alleen nog door de importeur een waarderapport ingebracht.

Uitvoering
Het voorstel heeft gevolgen voor de uitvoering, want het controleproces van de waardebepaling van geïmporteerde tweedehands auto’s wordt naar voren gehaald. De komende periode wordt dit voorstel daarom verder uitgewerkt samen met de Belastingdienst, RDW, taxateursverenigingen en andere marktpartijen. Ook voeren de Belastingdienst en de RDW nog een uitvoeringstoets uit. In de tweede helft van dit jaar zal de Kamer hierover verder worden geïnformeerd.

6. Kamerbrief invulling € 100 miljoen lastenverlichting mkb

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de invulling van het bedrag van € 100 miljoen dat in augustus vorig jaar is gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf. Het gaat om twee maatregelen.
1) Vergroten vrije ruimte gericht op het mkb. In plaats van het reguliere percentage van 1,2% geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom een hoger percentage van 1,7%.
2) Vrijstellen van vergoedingen voor verklaringen omtrent gedrag.
De maatregelen gaan in op 1 januari 2020.

5. Btw-tarief 9% geldt ook voor correctie voorbelasting eten en drinken personeel

Geeft u klant zijn personeel gratis eten en drinken, of tegen een lage vergoeding? En moet u zijn btw-aangifte corrigeren omdat hij boven de € 227 kostenvoordeel per werknemer per jaar uitkomt? Dan geldt bij de correctie van uw btw-aangifte ook een percentage van 9%. Betaalt uw klant zijn personeel in een kantine voor eten en drinken een lager bedrag dan alle kosten die hij daarvoor maakt? Dan geeft hij zijn personeel op deze manier een vergoeding. Als de bevoordeling per werknemer per jaar meer is dan € 227, mag u de btw die u betaalt over de kosten voor deze personeelsvoorzieningen niet (volledig) aftrekken. U moet dan aan het eind van het boekjaar de btw corrigeren die u eerder teveel hebt afgetrokken. Hiervoor geldt dus ook het nieuwe btw-tarief van 9%.

4. VIA voor uw klant ontvangen? Stappenplan helpt u verder

De Belastingdienst biedt u de mogelijkheid om vanaf 1 maart 2019 de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) van uw klanten voor de aangifte inkomstenbelasting (IB) 2018 te ontvangen. In dit 4-stappenplan leest u hoe het werkt en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Registratie machtiging
U moet vooraf een machtiging van uw klant registreren in het Machtigingenregister van Logius.

Het machtigingsproces bestaat uit 4 stappen. Belangrijk is een goede communicatie tussen u en uw klant.

U doet met uw software een verzoek bij Logius voor de registratie van een machtiging. Let op! U doet een verzoek per klant en per aangiftejaar.
Uw klant ontvangt na ongeveer 2 weken een brief met bijlage van de Belastingdienst. In de brief vraagt de Belastingdienst uw klant toestemming om de VIA aan u beschikbaar te stellen. In de bijlage staat de activeringscode. Deze code is geldig tot 12 weken na dagtekening van de brief.
Als uw klant toestemming geeft, is het belangrijk dat hij de code tijdig aan u doorgeeft. Attendeer hem daarop.
Met deze code activeert u de machtiging. Het activeren houdt in dat u met uw software de code aan Logius doorgeeft. Doe dit binnen de geldigheidsduur van de code. Let op! Als u dit voor uw actuele klantenbestand in 1 keer aanvraagt, moet u deze ook binnen de gestelde tijd verwerken.

Als uw registratie actief is, kunt u vanaf 1 maart 2019 de VIA voor de aangifte IB 2018 ophalen met uw software. Deze gegevens zijn tot september 2023 beschikbaar.

Tip
Maakt u gebruik van de uitstelregeling? Houd dan rekening met uw inleverschema en vraag uw machtigingsregistraties gespreid aan.

Let op!
U hebt aangifte- of administratiesoftware nodig die geschikt is voor Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast hebt u uw eigen PKIoverheid services servercertificaat nodig.

  • 1
  • 2