8. Samen aangifte inkomstenbelasting 2018 doen

Had uw klant in 2018 een fiscale partner? Dan kan het zijn dat hij een brief ontvangt van de Belastingdienst. In deze brief legt de Belastingdienst uit wat het voordeel is van samen aangifte inkomstenbelasting doen. Fiscale partners kunnen bepaalde bestandsdelen van hun inkomsten, aftrekposten en hun vermogen verdelen. U kunt in de aangiftesoftware aangeven of hij samen met zijn fiscale partner aangifte wil doen. Door samen aangifte te doen is meteen duidelijk welke verdeling het meest voordelig is.

Meer informatie;
Lees meer in de voorbeeld brief ‘Samen met uw fiscale partner aangifte doen’.

7. Afgekochte lijfrente aangifte inkomstenbelasting 2018

De Belastingdienst stuurt brieven naar belastingplichtigen die in 2018 een lijfrenteproduct hebben afgekocht. Mogelijk ontvangt uw klant deze brief. Hierin staat uitgelegd hoe hij dit moet verwerken in de aangifte inkomstenbelasting 2018. 
Als uw klant lijfrente afkoopt, betaalt hij inkomstenbelasting over de afkoopsom. In de meeste gevallen betaalt hij ook revisierente. In de aangifte staan hier enkele vragen over. De Belastingdienst constateert dat niet iedereen weet hoe ze die vragen moeten invullen.

Revisierente berekenen

Op de internetsite van de Belastingdienst vindt u de Rekenhulp Revisierente. Met dit hulpmiddel kunt u eenvoudig uitrekenen hoeveel revisierente uw klant moet betalen. Dit bedrag geeft u aan in de aangifte inkomstenbelasting.

Meer informatie
In de voorbeeldbrief ‘Afgekochte lijfrente in uw aangifte inkomstenbelasting 2018’ vindt u meer uitleg.

6. Kosten van abonnement Basic-Fit en Pilates-lessen geen specifieke zorgkosten

X (belanghebbende) heeft specifieke zorgkosten opgevoerd in de aangifte IB/PVV 2014. De Inspecteur heeft de aftrek deels gecorrigeerd. X is ten gevolge van een arbeidsongeval gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hij stelt dat hij in verband met revalidatie kosten heeft gemaakt voor een abonnement bij Basic-Fit en Pilates lessen heeft gevolgd. Rechtbank Noord-Holland stelt vast dat in verband met de lessen geen verklaringen zijn overgelegd als bedoeld in artikel 6.17, lid 9, onder c, Wet IB 2001. Reeds hierom bestaat geen recht op aftrek voor genees- en heelkundige hulp. Voorts is niet gebleken dat de activiteiten bij Basic-Fit en de Pilates lessen onder begeleiding van een arts hebben plaatsgevonden noch dat een paramedicus de behandeling heeft uitgevoerd. Ten aanzien van de vervoerskosten wegens ziekte of invaliditeit is de Inspecteur volgens de Rechtbank aan de hand van de beschikbare gegevens van de auto van X terecht uitgegaan van € 0,226 per kilometer. Al met al heeft X met inachtneming van de drempel van € 1.921 geen recht op aftrek van specifieke zorgkosten.
Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, nr. 18/2717/ECLI:NL:RBNHO:2019:1015

5. Wijzigingsbesluit Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting

Artikel 3 BUA bevat een bijzondere regeling voor het verstrekken van spijzen en dranken aan het personeel. Indien deze verstrekking geschiedt tegen een prijs die lager is dan 125 procent van de aanschaffingskosten van de spijzen en dranken, de omzetbelasting daaronder niet begrepen, wordt op grond van dit artikel bij een werknemersbevoordeling van meer dan € 227 per persoon per jaar een bepaald bedrag van de aftrek van voorbelasting uitgesloten, zijnde een percentage – thans 6 – van het verschil tussen het bedrag van deze 125 percent en de in rekening gebrachte prijs. Dit wijzigingsbesluit strekt ertoe dit percentage van 6 percent te verhogen naar 9, zodat het BUA in overeenstemming is met de per 1 januari 2019 gerealiseerde verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 percent naar 9 percent. Deze wijziging werkt terug tot en met 1 januari 2019, omdat het gaat om een kenbare omissie. Door de terugwerkende kracht wordt een gelijk speelveld behouden tussen ondernemers die de levering van spijzen en dranken tegen een vergoeding als zelfstandige bedrijfsactiviteit hebben – bijvoorbeeld de broodjeszaak – en ondernemers die spijzen en dranken aan hun personeel verstrekken om niet dan wel tegen een gereduceerde vergoeding. Daarnaast zijn er geen negatieve gevolgen voorzien met betrekking tot de terugwerkende kracht, aangezien de BUA correctie in de regel na afloop van een jaar wordt gemaakt.

4. Nieuwsbrief Loonheffingen 2019

U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2019' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen. 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (pdf - 370kB)

  • 1
  • 2