8. Vrij wonen medewerker belastingadvieskantoor ten onrechte niet aangegeven

Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belastingadvieskantoor X (bv; belanghebbende) heeft de Inspecteur aan X drie naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd. Daarbij heeft hij het zonder huurbetaling bewonen van een woning door een werknemer (vrij wonen) in aanmerking genomen. Tevens heeft de Inspecteur aan X vergrijpboetes opgelegd.
Op grond van artikel 13, lid 1, Wet LB 1964 wordt niet in geld genoten loon in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend. Dit geldt ook voor het voordeel dat wordt genoten omdat de werkgever aan een werknemer een woning ter beschikking heeft gesteld, zonder dat de werknemer daarvoor huur betaalt. Hof Den Bosch oordeelt dan ook dat de correctie wegens vrij wonen in stand blijft. De vergrijpboetes worden echter vernietigd. Voor het laten opstellen van de aangiften loonheffingen heeft X gebruik gemaakt van een externe accountant.
Tegenover de verklaring van (de bestuurder van) X dat zij op de deskundigheid van de door haar ingeschakelde interne en externe personen mocht vertrouwen en dat zij hun werk niet hoefde te controleren, heeft de Inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat X in de samenwerking met die accountant niet de zorg zou hebben betracht die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd bij de keuze van de accountant en haar personeelsleden en bij de samenwerking met hen. Het argument van de Inspecteur dat X als belastingadvieskantoor wist of had moeten weten dat de aangiften loonheffingen onjuist waren, is daartoe niet voldoende nu niet is gebleken dat de bestuurder van X verder betrokken was bij het opstellen van de aangiften loonheffing dan dat zijn naam als contactpersoon op de aangiften werd vermeld. De Inspecteur heeft verder niets aangevoerd dat het oordeel rechtvaardigt dat X niet mocht afgaan op de deskundigheid van de ingeschakelde personen. De uitspraak van Rechtbank Zeeland-West Brabant wordt bevestigd.

7. Vraag brieven Werkhervattingskas 2020 op

Eind november verstuurt de Belastingdienst de brieven Werkhervattingskas (Whk) 2020. Alleen werkgevers ontvangen deze brief. Denkt u eraan om deze bij de werkgever op te vragen? Zo voorkomt u onnodig belverkeer en langere wachttijden bij de BelastingTelefoon. In de brief staan de percentages voor de gedifferentieerde premie Whk. U hebt deze percentages nodig voor de aangiften loonheffingen 2020.

Kleine werkgever
Een kleine werkgever ontvangt een mededeling Whk. Voor kleine werkgevers stelt UWV de gedifferentieerde premie per sector vast. Weet u onder welke sector een kleine werkgever valt, dan kunt u zelf de percentages Whk opzoeken in de Staatscourant. Een werkgever is voor 2020 een kleine werkgever als het premieloon in 2018 maximaal € 337.000 was.

Middelgrote en grote werkgever
Een grote of middelgrote werkgever ontvangt een beschikking Whk. Voor een grote werkgever stelt UWV de gedifferentieerde premie Whk individueel vast. Voor een middelgrote werkgever neemt UWV een gewogen gemiddelde van het individuele premiepercentage en het sectorale premiepercentage.

Verzorgt u de aangifte voor een middelgrote of grote werkgever? Dan heeft u voor de hoogte van de gedifferentieerde premie Whk de beschikking nodig. Het is belangrijk dat u deze opvraagt bij de werkgever.

6. Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Pensioenfondsen die in problemen verkeren krijgen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Met deze maatregel wordt naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De huidige financiële problemen bij pensioenfondsen onderstrepen opnieuw het belang van een hervorming van het huidige pensioenstelsel. De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit.

Minister Koolmees: “Veel mensen maken zich zorgen over hun oudedagsvoorziening. Die zorgen begrijp ik. De financiële situatie waarin een groot aantal pensioenfondsen zich bevindt, stelt het vertrouwen flink op de proef. Mensen lezen over dreigende kortingen, maatschappelijke onrust en twijfels over de toekomst van ons pensioensysteem. En dat terwijl het kabinet en sociale partners met het pensioenakkoord een hele belangrijke stap in de goede richting hebben gezet. De uitwerking van het pensioenakkoord heeft daarom de hoogste prioriteit. Rust en stabiliteit zijn nodig om dat de komende periode goed te doen. Om die reden krijgen pensioenfondsen die in problemen verkeren onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de gestelde financiële eisen. Kortingen zijn daarmee volgend jaar naar verwachting voor een groot deel van de baan”

Langere hersteltermijn
Pensioenfondsen zijn verplicht om een vereist eigen vermogen (VEV) aan te houden. Bij een dekkingsgraad van honderd procent kan een pensioenfonds in beginsel aan alle pensioenverplichtingen voldoen. Daarboven hebben fondsen een buffer om tegenvallers op te vangen. De financiële situatie van een groot aantal pensioenfondsen is op dit moment kwetsbaar. De gemiddelde dekkingsgraad schommelt eind oktober rond honderd procent. Dat betekent dus dat er geen buffer is om tegenvallers op te vangen. Fondsen die niet voldoen aan de VEV-vereiste moeten een herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank. Hierin moet worden aangegeven hoe het fonds binnen tien jaar weer voldoet aan de VEV-vereiste. De VEV-hersteltermijn wordt in 2020 tijdelijk verlengd van tien naar twaalf jaar. Kortingen op grond van het VEV-vereiste vallen daardoor naar verwachting lager uit of zijn niet langer van toepassing. De dekkingsgraad op 31 december 2019 is hiervoor bepalend. Garanties op het volledig voorkomen van kortingen kunnen niet worden geven. De economische ontwikkelingen in de wereld zijn immers van grote invloed.

Uitgesteld meetmoment
Het vereist eigen vermogen kent een minimum van ongeveer 104,3 procent. Dit is het zogenoemde minimaal vereist eigen vermogen (MVEV). Pensioenfonds die langer dan vijf jaar (zes meetmomenten) te weinig vermogen hebben, moeten maatregelen nemen. In het pensioenakkoord is, vooruitlopend op het nieuwe pensioencontract, afgesproken dat fondsen tijdelijk geen korting hoeven doorvoeren bij een dekkingsgraad onder de honderd procent. Het kabinet stelt het eerstvolgende MVEV-meetmoment met één jaar uit. Pensioenfondsen die op 31 december 2019 voor het zesde meetmoment op rij een te lage dekkingsgraad hebben, hoeven daarom in 2020 geen korting door te voeren op grond van het zogenoemde minimaal vereist eigen vermogen.

Voorwaarden
Aan bovenstaande ministeriële regeling zijn een aantal eisen verbonden. Ten eerste geldt de regeling voor het jaar 2020, waarin het pensioenakkoord uitgewerkt wordt. Ten tweede is er een ondergrens waaronder fondsen wel onvoorwaardelijk moeten korten. Ten derde moeten fondsen verantwoorden waarom gebruik van de regeling evenwichtig is voor alle deelnemers.

5. Kabinet komt getroffen ouders kinderopvangtoeslag ‘CAF 11’ tegemoet


Staatssecretaris Snel van Financiën komt namens het kabinet met een compensatieregeling voor de 302 ouders waarbij kinderopvangtoeslag stop is gezet of teruggevorderd, het zogeheten CAF 11-dossier. Daarnaast kondigt hij een aantal maatregelen aan om de door de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen geconstateerde tekortkomingen aan te pakken.
De Adviescommissie onder leiding van minister van staat Donner publiceerde op 14 november 2019 een gedegen interim-rapportage waarin onder meer staat dat de grenzen van de handhaving doelbewust zijn opgezocht en ook zijn overschreden.


De oplossing bestaat uit de volgende vijf onderdelen:
1) Herstel van de gemiste en tot nu teruggevorderde toeslag;
2) Toekenning van € 500 per halfjaar voor immateriële schade vanaf het eerste moment van correctie tot aan een volledig herstel hiervan. Wie bijvoorbeeld een correctie krijgt van € 2.000, kan maximaal 4 x € 500 hier bovenop krijgen.
3) 25% van de gemiste en in eerste instantie teruggevorderde toeslag als compensatie voor materiële schade.

Voorbeeld: er is € 10.000 gecorrigeerd, dan krijgt iemand aanvullend € 2.500 hier bovenop.
4) Vergoeding van de betaalde invorderingskosten over de afgelopen jaren voor zover in rekening gebracht;
5) Een vergoeding van de kosten van juridische bijstand conform de reguliere forfaitaire bedragen, voor zover deze kosten niet eerder zijn vergoed.Per dossier wordt nu gekeken naar de precieze compensatie. Alles is er op gericht om de getroffen ouders dit jaar financieel tegemoet te komen. Op korte termijn komen er ook aanbevelingen voor de andere ouders in de overige CAF-zaken.

Daarnaast kondigt de staatssecretaris nog een aantal andere maatregelen aan die herhaling in de toekomst moeten voorkomen. Zo komt er een onderzoek of het vereenvoudigen van de Belastingdienst de organisatie effectiever kan maken. Ook komt er meer maatwerk in de dienstverlening en een verbetering van de cultuur en de vaardigheden van de medewerkers.

4. Geen giftenaftrek voor omzetbelasting en belastingen/heffingen van lagere overheden

In deze procedure is in geschil of betaalde omzetbelasting en belastingen en heffingen van lagere overheden als gift in aftrek kan worden gebracht.
In artikel 6.33, aanhef en letter a, Wet IB 2001 is bepaald dat onder giften wordt verstaan bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Van een bevoordeling uit vrijgevigheid is volgens Hof Den Bosch geen sprake, aangezien het betalen van belasting geen vrijgevigheid betreft, maar een wettelijke verplichting. Dan resteert de vraag of sprake is van verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. De wetgever heeft met de woorden ‘verplichte bijdragen’ niet het oog gehad op uit de wet voortvloeiende belastingschulden, oordeelt het Hof. Met die term is veeleer gedoeld op bijdragen waarbij het voldoen aan een morele verplichting vooropstaat. Daarvan is bij het voldoen van belastingschulden geen sprake. X (belanghebbende) heeft derhalve geen recht op giftenaftrek in de door hem voorgestane zin.

  • 1
  • 2