5. Regeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

De TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers die door de coronacrisis substantieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsuitkering of op bijstand, en onvoldoende middelen van bestaan hebben om rond te komen. De TOFA biedt daarom een tegemoetkoming als bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand en wordt door het UWV verstrekt over de maanden maart, april en mei 2020.
Om te bepalen wie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming zijn voor UWV heldere criteria nodig. Recht op een tegemoetkoming heeft degene die:
1. als werknemer in februari 2020 ten minste € 400 aan loon heeft genoten;
2. als werknemer in maart 2020 ten minste € 1 aan loon heeft genoten;
3. op 1 april 2020 achttien jaar of ouder was en de AOW-leeftijd nog niet had bereikt;
4. substantieel inkomensverlies heeft geleden ten opzichte van februari;
5. daardoor in april geen substantieel inkomen meer uit loon had;
6. verklaart de TOFA nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van hun levensonderhoud; en
7. ten behoeve van dat levensonderhoud geen andere uitkering of inkomensvoorziening ontvangt.

De tegemoetkoming geldt als belastbaar loon voor de inkomstenbelasting. Het kwalificeert daarbij als loon uit vroegere dienstbetrekking. De TOFA-tegemoetkoming is echter geen SV-loon. De tegemoetkoming leidt daardoor niet tot recht op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen en telt ook niet mee bij de bepaling van het dagloon voor eventuele uitkeringen.
Het UWV streeft ernaar aanvragen voor TOFA vanaf 22 juni 2020 in behandeling te nemen. Vanwege de korte tijd waarin de regeling is opgezet is de datum echter niet volledig zeker. Als in de voorafgaande week blijkt dat de systemen nog niet voldoende gereed zijn, wordt de regeling later opengesteld. De regeling zal daar dan op worden aangepast.
Ten behoeve van een efficiënte aanvraag- en toekenningsprocedure, wordt het aanvraagproces digitaal ingericht. Het UWV stelt een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via de website www.uwv.nl

4. Versoepeling verworven recht op huurtoeslag

Hebt u verworven recht op huurtoeslag, maar voldoet u niet meer aan een andere voorwaarde voor huurtoeslag? Wordt uw inkomen of vermogen bijvoorbeeld te hoog? Dan was het zo dat u het verworven recht voor uw woning kwijt zou raken. De regels zijn nu veranderd.Want woont u nog op hetzelfde adres als 1 maand voor de huurverhoging én voldoet u weer aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag? Dan kunt u weer huurtoeslag krijgen. Ook als de huur nog steeds te hoog is. U raakt het verworven recht dus niet kwijt als u tussendoor een periode geen huurtoeslag krijgt.Vanaf nu passen wij het verworven recht automatisch toe volgens de nieuwe regels. Bent u in het verleden uw verworven recht onterecht kwijtgeraakt? Dan herstellen wij dit volgens de nieuwe regels. U krijgt dan een brief van ons waarin wij dit uitleggen. Krijgt u geen brief maar hebt u ook te maken (gehad) met deze situatie? Bel dan met de BelastingTelefoon.

3. Belastingdienst ziet sterke toename phishing en smishing

De Belastingdienst constateert tijdens de coronacrisis en de aangifteperiode inkomstenbelasting een sterke toename van meldingen van valse e-mails en sms’jes (phishing en smishing) uit naam van de Belastingdienst. Henk Hendriks, directeur DataCenter Services, vertelt: “We hebben pieken gehad van meer dan 10.000 meldingen per week, normaal zijn dat er 2.000.”

Henk is onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles Security en Continuity bij de Belastingdienst. Hij ziet nu nog steeds meer dan een verdubbeling van het aantal meldingen: “We vinden deze toename een zeer zorgelijke ontwikkeling.”

Via valse sms- of mailberichten krijgen mensen de melding dat zij direct geld moeten overmaken naar de Belastingdienst, vaak via een betaalverzoek. Dit alles onder dreiging van een deurwaarder.

Henk: “Mensen kunnen financieel hard worden geraakt als ze slachtoffer worden van deze vorm van fraude. Het gaat al snel om grote bedragen, soms duizenden euro’s. We doen er alles aan om deze zeer kwalijke praktijken tegen te gaan. In samenwerking met bijvoorbeeld de politie en Fraudehelpdesk”.

Daarnaast neemt het aantal misleidende domeinnamen enorm toe. Door een kleine afwijking van de domeinnaam - met één letter of cijfer - lijkt het alsof een bericht ook echt afkomstig is van de Belastingdienst, bijvoorbeeld: ‘Belastingdients’.

Advies
De Belastingdienst waarschuwt continu voor phishing en smishing. Het advies is altijd: ga niet in op dergelijke berichten. De Belastingdienst stuurt nóóit een betalingsverzoek per sms, e-mail of WhatsApp. Een sms- of WhatsApp-bericht van de Belastingdienst over een betalingsachterstand, of het verzoek ergens in te loggen, is dus altijd nep.

Altijd melden
Wordt u of uw klant slachtoffer van deze vorm van fraude? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de bank, om te proberen de betaling te stoppen. Doe ook altijd aangifte bij de politie.

Hebt u verdachte e-mails, sms-berichten of WhatsApp-berichten ontvangen? Meld dit dan via onderstaande links:
Meer informatie

2. Geen bijtelling vanwege zorgvuldige rittenregistratie achteraf

Een bv heeft achteraf aangetoond dat per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé is gereden met een bestelauto. De bijtelling voor privégebruik auto is niet van toepassing. Dat oordeelt het hof.

Een bv stelt een bestelauto ter beschikking. Voor deze bestelauto is geen rittenregistratie bijgehouden. Ook zijn er geen verklaringen ‘Geen privégebruik auto’ of ‘Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. De inspecteur legt naheffingsaanslagen loonheffingen op voor de bijtelling privégebruik auto.

Op basis van facturen die de bv verzonden heeft, stelt de bv achteraf een rittenregistratie op. Volgens deze rittenregistratie is per kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé gereden met de bestelauto. De rechtbank oordeelt dat de bv hiermee geslaagd is in het bewijs.

De inspecteur gaat in hoger beroep. Volgens het hof heeft de bv nog niet voldaan aan de zware bewijslast van ‘doen blijken’ dat per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé is gereden met de bestelauto. Om daaraan te voldoen, moet de bv de rittenregistratie onderbouwen met objectieve gegevens zoals RDW-gegevens en onderhoudsnota’s.

De bv levert een ‘Tellerrapport’ uit het register van RDW aan. Daarin staan de jaarlijkse kilometerstanden van de bestelauto. Ook overlegt de bv een werkplaatsbon van een garagebedrijf met daarop een kilometerstand.

Het hof is van mening dat de bv hiermee heeft aangetoond dat per kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé is gereden met de bestelauto. De naheffingsaanslagen zijn onterecht opgelegd.

Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2020:4170
Wetsartikel: art 13bis Wet LB

1. Compensatieregeling kosten eHerkenning

Doet uw klant aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk, het nieuwe portaal voor ondernemers? Dan heeft hij DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is niet gratis. Daarom komt er een compensatieregeling.

Alle organisaties die eHerkenning alleen nodig hebben voor het doen van hun belastingaangiften kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt niet voor eenmanszaken. Zij kunnen aangifte doen met DigiD.

De regeling compenseert 1 eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar. De machtiging aan een intermediair wordt niet gecompenseerd. De compensatie is op jaarbasis. De regeling start (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar. De vergoeding wordt betaald aan de ondernemer zelf en geldt alleen voor het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Hij regelt dit bij 1 van de erkende leveranciers. Ook als hij al een inlogmiddel heeft en deze om wilt laten zetten. Er wordt ongeveer € 24 vergoed: de prijs van een Belastingdienst EH3-inlogmiddel. Vanaf augustus kan uw klant de vergoeding online aanvragen via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, rvo.nl.

Compensatie voor organisaties die zich niet in het Handelsregister kunnen inschrijven
Deed uw klant loonaangifte of aangifte vennootschapsbelasting via het oude portaal voor ondernemers van de Belastingdienst? En kan uw klant zich niet in het Handelsregister inschrijven en daarom geen eHerkenning aanschaffen? Dan moet hij voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. Ook dan heeft hij recht op compensatie. Komt hij in aanmerking voor deze compensatie? Dan informeert de Belastingdienst u en uw klant binnenkort verder over deze regeling.

Uitstelregeling loonaangifte verlengd
Heeft uw klant vanwege de invoering van eHerkenning tot 1 juli 2020 uitstel gekregen voor het doen en betalen van de loonaangiften? En heeft hij ook daadwerkelijk nog geen aangifte over een tijdvak in 2020 gedaan? Dan wordt het uitstel automatisch verlengd tot 1 augustus 2020. Zo heeft hij extra tijd voor de aanschaf van eHerkenning.

Heeft uw klant uitstel tot 1 juli 2020, maar al aangifte gedaan over een tijdvak in 2020? Dan wordt het uitstel niet verder verlengd. Zorg ervoor dat hij vóór 1 juli zijn aangiften indient en betaalt voor tijdvakken met een uiterste aangiftedatum voor 1 juli 2020.

Betalingsproblemen door corona

Laat uw klant de loonaangifte doen en wachten met betalen tot hij een naheffingsaanslag krijgt. Als hij die heeft gekregen, kan hij tot 1 oktober 2020 uitstel van betaling aanvragen. Kijk op belastingdienst.nl/coronavirus voor meer informatie.
Meer informatie
Lees meer over eHerkenning op belastingdienst.nl/eherkenning.
Voor meer informatie over de compensatieregeling bekijkt u de Kamerbrief