5. Versoepeling urencriterium

Is uw klant ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet hij voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat hij ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor de onderneming. Door de coronacrisis kan uw klant in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou hij niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.
Om dit risico te beperken, mag u er voor de aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 van uitgaan dat uw klant in die periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Ook als hij dat niet werkelijk heeft gedaan.

4. Termijnen voor geruisloze omzetting, geruisloze terugkeer, fusie en splitsing met terugwerkende kracht verlengd

Wilt u voor uw klant een geruisloze omzetting van een IB-onderneming in een NV of BV of een geruisloze terugkeer uit een BV of NV regelen? Dan is dat onder voorwaarden mogelijk met terugwerkende kracht naar het begin van het jaar. Een van de voorwaarden is dat u voor uw klant binnen 15 maanden na de gewenste ingangsdatum bepaalde juridische handelingen uitvoert. Deze termijn is door de Belastingdienst verlengd met 3 maanden, als de termijn verstrijkt in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020.
Ook als u de Belastingdienst verzoekt een bedrijfsfusie, juridische fusie of splitsing met terugwerkende kracht in te laten gaan, hebt u te maken met termijnen. Bij een juridische fusie of splitsing hebt u 12 maanden om de bepaalde juridische handelingen te verrichten. Voor de bedrijfsfusie geldt een termijn van 15 maanden. Verstrijkt de termijn in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020? Dan is ook deze termijn met 3 maanden verlengd.

3. Vpb: verliesverrekening met fiscale coronareserve

In de aangifte vennootschapsbelasting van uw klant mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat uw klant het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.
Daarom mag u voor uw klant onder voorwaarden het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

2. Verlaging gebruikelijk loon

Voor aanmerkelijkbelanghouders geldt de gebruikelijkloonregeling (zie paragraaf 16.1 van het Handboek Loonheffingen). Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon van de aanmerkelijkbelanghouder minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt u loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.
Heeft uw klant als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling? Dan mag u voor hem of haar, zonder de Belastingienst daarvoor om toestemming te vragen, het gebruikelijk loon in 2020 lager vaststellen. Uw klant moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
• Als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit onderstaande berekening, dan geldt dat hogere loon.
• Als de omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, past u onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding.

Hoe stelt u het gebruikelijk loon lager vast?
Dat doet u met de volgende berekening:
Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2020
C = de omzet (exclusief btw) over de eerste 4 kalendermaanden van 2019
U mag aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kunt u contact opnemen met het belastingkantoor van uw klant. 

1. Klanten nieuwsbrief met veel praktisch nieuws voor uw klanten

Op de website van BelastingRaadgevers kunt u de meest recente nieuwsbrief voor uw klanten downloaden. Uiteraard wordt in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de (fiscale) coronamaatregelen die het kabinet genomen heeft.

Download