9. Apotheek neemt kosten van afbouw en inrichting van bedrijfsruimten voor huisartsen voor haar rekening / BTW geheel aftrekbaar

Vanaf 1 juni 2006 huurt een apotheek (BTW-ondernemer) in een pand 250m2 bedrijfsruimte, waarin zij haar praktijk uitoefent. In hetzelfde pand huren vijf huisartsen voor hun praktijkuitoefening in totaal 550m2 aan bedrijfsruimten.
De verhuurder heeft de bedrijfsruimten als 'casco' aan de huurders ter beschikking gesteld.
Vervolgens heeft de apotheek de zes bedrijfsruimten doen afbouwen en inrichten voor de uitoefening van de apotheek en de huisartsenpraktijken.
Zij heeft de kosten van vorenbedoelde afbouw en inrichting (hierna: de werkzaamheden) voor haar rekening genomen. De daarvoor in rekening gebrachte kosten bedroegen € 1.797.285, waaronder begrepen een bedrag van € 285.619 aan omzetbelasting.
De apotheek heeft de omzetbelasting volledig in aftrek gebracht.
De inspecteur heeft zich op het standpunt gesteld dat voor zover de werkzaamheden betrekking hebben op de huisartsenpraktijken de apotheek geen recht op aftrek heeft. Op die grond heeft hij naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd.
Hof Den Haag was het daar mee eens en liet de naheffingsaanslagen in stand.
De apotheek stelde daarop met succes cassatieberoep in.
De Hoge Raad oordeelt namelijk dat ingevolge artikel 15, lid 1, aanhef en letter a, Wet OB, de BTW volledig kan worden afgetrokken.

Bron: Hoge Raad, 1 mei 2015, NR: 13/06113

8. Vergoeding van smartengeld aan politieambtenaar wegens dienstongeval is onbelast

Een man was in 2009 in dienstbetrekking werkzaam als politieambtenaar. Hij had de rang van brigadier.
De brigadier is in dat jaar tijdens de uitoefening van zijn functie ernstig gewond geraakt. Hij is door een man met een mes gestoken. Als gevolg hiervan heeft de brigadier een hoge dwarslaesie in de nek opgelopen. Hierdoor is hij blijvend verlamd geraakt.
Naast de periodieke - reguliere - uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, heeft de brigadier van zijn werkgever op grond van het Besluit algemene rechtspositie politie in 2009 een uitkering van € 136.100 ontvangen aan smartengeld.
De werkgever heeft dit bedrag gebruteerd tot een bedrag van € 283.614 en daarop een bedrag van € 147.480 aan loonbelasting ingehouden en afgedragen. Tegen de inhouding van loonbelasting zijn geen rechtsmiddelen aangewend.
In hoger beroep is niet langer in geschil dat de vergoeding van € 283.614 loon is.
De brigadier bepleit volgens Hof Arnhem-Leeuwarden echter terecht dat de vergoeding niettemin onbelast is.
De uitkering moet namelijk worden gerekend tot de vergoedingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel a, in verbinding met artikel 15, aanhef en onderdeel b, van de Wet LB.
Dit betekent dat het bedrag van € 283.614 ten onrechte door de inspecteur in de heffing van inkomstenbelasting is betrokken.
De op het bedrag van € 283.614 ingehouden en afgedragen loonheffing van € 147.480 dient te worden verrekend met de onderhavige aanslag.
Het Hof realiseert zich dat de brigadier door de onderhavige uitspraak per saldo een hoger nettobedrag aan smartengeld ontvangt dan uit de rechtspositionele regeling voortvloeit, maar dat is een aangelegenheid tussen werkgever en werknemer.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 april NR: 14/00777

7. Hoe om te gaan met BTW op creditnota’s?

De BTW die vermeld staat op creditnota's kan ex artikel 15 Wet OB niet in mindering worden gebracht op de verschuldigde BTW. Daarvoor is een apart verzoek nodig conform artikel 29 Wet OB.
Dit oordeelt Rechtbank Noord-Nederland met de inspecteur in een acquisitiefraudezaak.
Het desbetreffende bedrijf had een aanzienlijke hoeveelheid creditnota's met BTW aan ontevreden klanten verzonden en wilde dit verrekenen met de haar in rekening gebrachte BTW, maar de inspecteur stak daar een stokje voor.
Het bedrijf moet hiervoor een apart verzoek indienen. De Rechtbank is het daar mee eens. Maar daar blijft het niet bij.
De opgelegde vergrijpboete van € 239.380 (75% van de te weinig aangegeven BTW) laat de Rechtbank in stand, zij het dat deze met € 5.000 wordt verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.
De acquisiteur heeft willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat te weinig belasting is aangegeven en/of op aangifte is voldaan.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 17 maart 2015, NR: 13-2547

6. Gebruik overheidsvordering door gemeenten nog onzeker

De VNG, Unie van Waterschappen (UvW), Belastingdienst en het ministerie van Financiën hebben onlangs gesproken over de controle van rekeningnummers van belastingplichtigen. De controle van rekeningnummers is noodzakelijk voor de zorgvuldige uitvoering van de overheidsvordering.
Met een overheidsvordering kan een belastingschuld van een bankrekening worden afgeschreven zonder toestemming van de rekeninghouder.
Een overheidsvordering kan worden ingezet als iemand na een dwangbevel niet betaalt.
Gemeenten en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de juistheid en controle van het rekeningnummer van de belastingschuldige.
Uit de evaluatie van de pilot overheidsvordering bij de lokale overheden kwam naar voren dat het noodzakelijk is om een controle op het rekeningenbestand uit te voeren, omdat de foutmarge groot blijkt (> 50%). Overheidsvorderingen op verkeerde rekeningnummers leiden tot negatieve publiciteit, herstelacties en mogelijke verzoeken tot schadevergoeding.
De handmatige controle van rekeningnummers die de Belastingdienst tijdens de pilot verzorgde, is bij een landelijke invoering van de overheidsvordering niet mogelijk. De controle van rekeningnummers zal geautomatiseerd moeten plaatsvinden. Omdat de Belastingdienst te maken heeft met prioriteitstelling op het gebied van de automatisering, neemt deze geen nieuwe taken of taken die buiten zijn kerntaak liggen op zich, zoals de controle van rekeningnummers.
Op dit moment zijn er geen pasklare en direct toepasbare oplossingen voor handen om de juistheid en actualiteit van rekeningnummers te controleren en deze zijn ook vóór 1 januari 2016 niet te verwachten. Het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de VNG en de UvW zijn het erover eens dat een zorgvuldige toepassing van de overheidsvordering belangrijk is voor het voortbestaan van dit invorderingsinstrument.
Tijdens het overleg zijn mogelijke oplossingsrichtingen verkend. De VNG en de UvW gaan deze verder onderzoeken.

Bron: persbericht VNG

5. Belastingtelefoon bellen? Controleer uw wachtwoord!

De Belastingdienst heeft het volgende laten weten:
Vanaf 1 juni kan de BelastingTelefoon u vragen naar de gebruikersnaam waarmee u kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Controleer daarom of uw gebruikersnaam nog werkt.
De Belastingdienst werkt continu aan het veilig uitwisselen van persoonlijke gegevens. Daarom vraagt de BelastingTelefoon u vanaf 1 juni om de gebruikersnaam te noemen waarmee u kunt inloggen op het beveiligde gedeelte van onze internetsite. U hebt dus een werkende gebruikersnaam nodig, als u met ons wilt bellen over uw persoons- en bedrijfsgebonden gegevens.
Controleer of uw gebruikersnaam werkt. Log in om te controleren of uw gebruikersnaam nog werkt.
Lees Problemen met inloggen? als u uw gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer weet of andere problemen met inloggen hebt.

Bron: www.belastingdienst.nl

  • 1
  • 2