8. Kabinet past tijdelijke verlaging energiebelasting voor bedrijven aan

Het kabinet heeft een eenmalige verlaging van de energiebelasting voor 2022 aangekondigd om de stijging van de energierekening voor huishoudens en mkb-bedrijven te verminderen. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet dit maatregelenpakket aangepast om mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik meer tegemoet te komen. Voor deze aanpassing wordt 125 miljoen euro vrijgemaakt binnen het budget van het huidige maatregelenpakket. Voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik blijft de tegemoetkoming vrijwel gelijk.

Tegemoetkoming voor hoger verbruik

Het kabinet heeft op verzoek van de Tweede Kamer het belastingtarief op elektriciteit in de tweede en de derde verbruiksschijf verlaagd. Het belastingtarief in de eerste schijf gaat iets minder omlaag dan eerder voorgesteld. Hierdoor komt een groter deel van de lastenverlichting terecht bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. Het kabinet verhoogt daarnaast de vaste belastingkorting op de energierekening tot 265 euro (was 230 euro). Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik* betekent dit nog steeds een daling van het belastingdeel van ongeveer 400 euro op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag afhankelijk van het energieverbruik per huishouden verschillen.

Onderzoek aanvullende regeling lage inkomens

Aanvullend hierop is het kabinet in gesprek met de VNG en gemeenten over de vraag of en hoe huishoudens met een laag inkomen via bestaande regelingen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de stijgende energieprijzen. De Tweede Kamer wordt hierover voor het einde van het jaar verder geïnformeerd.

7. Denksportorganisaties vanaf 2022 btw-plichtig (update)

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt.

Denksportorganisaties worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Ze kunnen de sportvrijstelling dan niet meer gebruiken. Dit komt door een uitspraak van het Hof van Justitie, waarin denksporten niet worden gezien als sport.

De uitspraak betekent dat denksportorganisaties vanaf 2022 btw-aangifte moeten doen. Ze gaan btw betalen over de inkomsten uit verkoop van drankjes, contributie en inschrijfgeld. Denksportorganisaties kunnen ook geen gebruik meer maken van de btw-vrijstelling voor fondsenwervende (kantine)activiteiten en het verlaagde tarief voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Keuze voor 'KOR' mogelijk bij jaaromzet van € 20.000 of lager

Als denksportorganisatie kunt u kiezen voor de zogenoemde kleineondernemersregeling (KOR). U bent dan geen btw verschuldigd en hoeft ook geen btw-aangifte te doen. Als u kiest voor de KOR kunt u geen btw terugvragen over kosten die u maakt. 

U kunt kiezen voor de KOR als uw jaaromzet € 20.000 is, of lager. Het gaat daarbij om de omzet van bijvoorbeeld drankjes, contributies en inschrijfgelden. Dit najaar hebt u een brief van ons gekregen met een speciaal aanmeldformulier voor de kleineondernemersregeling. Stuur dit formulier naar team Stichtingen en Verenigingen.

Bent u niet aangemeld als btw-ondernemer én bent u niet verplicht zich in te schrijven bij de KvK? Dan doet u automatisch mee met de KOR als uw omzet € 1800 per jaar is, of minder. U hoeft dan geen aanmeldformulier voor de KOR te versturen. Lees meer over deze omzetgrens bij Registratiedrempel voor kleine ondernemers.

Meer weten?

Wilt u een aanmeldformulier voor de KOR ontvangen, of hebt u nog een vraag over uw gewijzigde btw-plicht? Bel dan met team Stichtingen en Verenigingen: 06-31 12 70 90 of 06-18 60 77 56. U kunt ook mailen naar .

6. Btw aangifte wordt eenvoudiger en veiliger

Btw-aangifte doen wordt eenvoudiger en nog veiliger. Btw-zaken regelen kan nu op 3 manieren: via een fiscaal dienstverlener, met administratiesoftware of in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

De Belastingdienst neemt afscheid van het ‘oude portaal’, waarbij ondernemers hun btw-zaken zelf konden regelen. Voor de btw-aangiften over 2022 en later kan uw klant kiezen hoe hij aangifte doet:

  • via u
  • met administratiesoftware
  • in Mijn Belastingdienst Zakelijk

Rechtspersonen die zelf aangifte doen, zoals bv’s, moeten de digitale sleutel eHerkenning gebruiken. Eenmanszaken kunnen nog steeds inloggen met DigiD. Het oude portaal blijft voorlopig beschikbaar voor ondernemers die bijvoorbeeld geen eHerkenning kunnen aanvragen.

Compensatie kosten eHerkenning

Het aanvragen van eHerkenning is niet gratis. Maar ondernemers die alleen eHerkenning nodig hebben voor hun belastingaangifte kunnen de kosten terugkrijgen. De compensatie krijgen ondernemers alleen als zij het speciale Belastingdienst eH3-inlogmiddel aanschaffen. Een compensatie aanvragen kan via de internetsite van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Koppeling met Belastingdienst

Uw klant kan voor de btw-aangifte een manier kiezen die het beste bij hem past. Gebeurt dat met administratiesoftware, dan is het belangrijk dat de software een rechtstreekse koppeling heeft met de Belastingdienst. Software met Standard Business Reporting (SBR) is handig. SBR is de nationale standaard voor het digitaal uitwisselen van zakelijke gegevens. Die kunnen zo eenvoudig en snel verwerkt worden door banken en overheden, zoals de Belastingdienst.

Meer informatie

Hoe uw klant kan overstappen naar Mijn Belastingdienst Zakelijk leest u op belastingdienst.nl in Stap snel over en doe tijdig aangifte.

Bron: over-ons.belastingdienst.nl

5. Verandering verrekening vpb vanaf 1 januari 2022

Ongeveer 20.000 Nederlandse bedrijven kunnen vanaf 1 januari 2022 vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting (vpb). Is er in een jaar geen vpb verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf door de Belastingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar, de niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren. Dit wordt voorgesteld naar aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie EU.

4. Maatregelen voor het klimaat vanaf 1 januari 2022

De verkoop van emissievrije auto’s (zoals elektrische auto’s en waterstofauto’s) wordt volgend jaar blijvend gestimuleerd. De verkoop van deze auto’s gaat beter dan verwacht en dat is goed voor het klimaat. Tegelijkertijd kost dit de overheid meer geld dan bij het Klimaatakkoord was afgesproken. Volgens deze afspraken zou het stimuleringsbeleid hierdoor eigenlijk vanaf 2022 worden versoberd. De klimaatopgave is nog groot. Daarom blijft het kabinet ook in 2022 de verkoop stimuleren. Dit betekent dat de korting op de bijtelling tot en met 2025 behouden blijft.

Wel wordt de zogenoemde ‘cap’ in de bijtelling – de maximumwaarde van de auto waarvoor de bijtellingskorting geldt – eerder verlaagd dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000. Voor het resterende bedrag boven de cap geldt het normale bijtellingspercentage van 22%. Zo worden goedkopere emissievrije auto’s aantrekkelijk voor de zakelijke markt. Ook zijn deze auto’s na de leaseperiode interessant voor particulieren op de tweedehandsmarkt.

Bedrijven worden extra gestimuleerd om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door de steunpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) te verhogen. Bedrijven kunnen hierdoor meer kosten van hun fiscale winst aftrekken. De percentages worden vanaf 1 januari 2022 verhoogd van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

  • 1
  • 2