8. Aftrekposten 2022

Het tarief voor aftrekposten is in 2022 gedaald naar 40% (was 43%). Hogere inkomens (hoger dan € 69.398) gaan hierdoor minder voordeel hebben van aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek, zelfstandigenaftrek en persoonsgebonden aftrekposten.
Per 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 6.670 naar € 6.310. De zelfstandigenaf¬trek wordt de komende jaren stapsgewijs afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

7. Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling in 2022

Voor 2020 en 2021 is de vrije ruimte extra verhoogd als crisismaatregel tijdens corona. Blijft het totale bedrag onder de 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle medewerkers samen? Dan mag uw klant dat onbelast als vergoeding geven.
Dit betekent dat hij in de nieuwe situatie € 12.000 onbelast beschikbaar kan stellen. Als de loonsom van alle medewerkers samen € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. 
Per 2022 geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom weer een percentage van 1,7% in plaats van 3%.

6. Gebruikelijk loon 2022 omhoog

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder is met ingang van 1 januari 2022 verhoogd naar minimaal € 48.000 per jaar. De hoogte bedraagt in 2021 minimaal € 47.000.
In 2022 moet u uw gebruikelijk loon weer bepalen aan de hand van de normale regels. Als vuistregel geldt dat het loon moet worden vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:
75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
het loon van de meest verdienende werknemer binnen het concern;
€ 48.000. 
Uiteraard kunnen er ook in 2022 nog omstandigheden zijn die een lager gebruikelijk loon rechtvaardigen. Denk aan een verliessituatie of het waarborgen van de continuïteit van de ondernemingf. Met een nadere onderbouwing van dat lagere loon en een juiste vastlegging van de gewijzigde beloning kan discussie met de Belastingdienst worden voorkomen.
5. Vanaf 15 januari 2022 weer 21 btw voor online sportlessen van sportscholen

Voor online sportlessen van 28 november 2021 tot en met 14 januari 2022 gold een tijdelijk verlaagd btw-tarief van 9%.
Vanaf 28 november 2021 waren de sportscholen beperkt geopend, en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 verplicht gesloten. Sportlessen geven mocht op dat moment alleen nog online. Daarom gold voor de onlinesportlessen het verlaagde tarief van 9%.
Vanaf 15 januari 2022 geldt voor alle online sportlessen weer het btw-tarief van 21%.
Houd hier rekening mee bij de btw-aangifte van uw klant.
(Bron: Belastingdienst)

 

 

4. Debiteur betaalt niet, vraag de btw terug

Als een debiteur van uw klant niet betaalt, kunt u onder omstandigheden de btw terugvragen die uw klant heeft afgedragen aan de Belastingdienst. Let op: als uw klant afspraken maakt met de debiteur omtrent de betaling van de factuur kan het zijn dat de vordering wordt omgezet in een lening. In dat geval kunt u voor uw klant geen teruggaafverzoek indienen bij de Belastingdienst. Alvorens hij een betalingsregeling voorstelt, moet dus goed worden nagegaan of de debiteur uiteindelijk aan zijn verplichtingen zal voldoen of niet. U moet het verzoek om teruggaaf voor uw klant tijdig indienen. Dat betekent binnen een maand nadat duidelijk is dat de debiteur niet betaalt. Uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van de vordering wordt geacht dat de debiteur niet meer zal betalen en moet de btw worden teruggevraagd.

  • 1
  • 2