8. Belastingdienst corrigeert steeds minder bij inhuur zelfstandigen

De handhavingsstop bij de opdrachtgevers is de afgelopen jaren iets afgezwakt. Zo kan de Belastingdienst een opdrachtgever een aanwijzing geven als zij schijnzelfstandigheid vermoedt. Toch heeft de dienst tussen eind 2019 en 2021 maar 3 aanwijzingen afgegeven en 1 keer een correctie opgelegd, zo stelt de Algemene Rekenkamer op 5 april 2022 vast in een feitelijk focusonderzoek.
De Algemene Rekenkamer is via data-analyse bij 1,1 miljoen aangiften nagegaan hoe vaak de Belastingdienst correcties toepast op de aangifte van zelfstandigen. Dat aantal loopt sinds 2016 terug. De pakkans is laag bij schijnzelfstandigheid; de Belastingdienst is met de huidige middelen niet in staat vooraf of achteraf schijnzelfstandigheid aan te pakken.De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij de inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. In 2016 is een nieuwe wet van kracht geworden die stevigere handhaving ook bij opdrachtgevers mogelijk maakt. Maar het kabinet besloot datzelfde jaar deze wet voorlopig niet te handhaven (moratorium) na de maatschappelijke onrust over nieuwe regels. Dat heeft ertoe geleid dat belastingambtenaren bij steeds minder opdrachtgevers controleren of zij ten onrechte geen loonheffing afdragen. Het aantal correcties is laag. Ook zzp’ers worden minder gecontroleerd.

Lees hier het hele bericht:
https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2022/04/05/belastingdienst-corrigeert-steeds-minder-bij-inhuur-zelfstandigen

 

 

7. Indienen wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022

De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris gevraagd wanneer het wetsvoorstel aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 aan de Kamer wordt aangeboden.
De staatssecretaris laat weten dat het kabinet op 14 april 2022 het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State heeft ontvangen.
Het streven is om dit wetsvoorstel rond het meireces van 2022 bij de Kamer in te dienen. Dit wetsvoorstel bevat maatregelen die zo vroeg mogelijk in het jaar 2022 effect beogen te sorteren op de koopkracht. Daarnaast dient dit voorstel ter codificatie van reeds genomen beleidsbesluiten vooruitlopend op deze wetgeving. Gezien het voorgaande wordt een spoedige behandeling door de Kamer op prijs gesteld.

6. TVL terugbetalen kan op verschillende manieren

Heeft uw klant het verwachte omzetverlies toch te hoog ingeschat? Het is 1 van de redenen waarom een aantal ondernemers (een deel van) de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moet terugbetalen. De terugbetaling kan een extra zorg zijn. Daarom biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiervoor verschillende mogelijkheden.

Als het gaat het om een bedrag van € 500 of minder, dan scheldt RVO dat kwijt. Daarnaast rekent RVO geen rente over het bedrag dat uw klant moet terugbetalen. Dat is ook zo bij een betalingsregeling.
Mogelijkheden terugbetalen

RVO raadt aan om het voorschot in 1 keer terug te betalen. De meeste ondernemers kiezen voor een betalingsregeling van 1 jaar: zij betalen elke maand een bepaald bedrag terug. Een betaling in 6, 18 of 24 maandelijkse termijnen kan ook. Heeft uw klant liever een persoonlijke betalingsregeling? Die bespreekt RVO met de aanvrager.
Betalingsregeling aanvragen

Uw klant kan een betalingsregeling gemakkelijk online aanvragen. Wel is eHerkenning niveau 3 (eH3) of hoger, of DigiD nodig om in te loggen. Zie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/tvl/betalingsmogelijkheden-bij-terugbetaling-tvl

Bron: rvo.nl

 

 

 

 

 

 

Moet uw klant voor meer TVL-periodes terugbetalen? Dan volgen de terugbetalingen (en betalingsregelingen) na elkaar. RVO kan verschillende periodes niet met elkaar verrekenen.

5. Recordboete voor Belastingdienst vanwege zwarte lijst

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het ministerie van Financiën een recordboete op van 3,7 miljoen euro vanwege de zwarte lijst waarop de fiscus jarenlang persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs bijhield. Met deze zogenoemde Fraude Signalering Voorziening (FSV) heeft de Belastingdienst op veel punten de privacywet AVG overtreden, vindt de AP.

De AP noemt een lange lijst aan overtredingen. Zo had de Belastingdienst geen wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo'n AVG-grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden.

Ook klopten de persoonsgegevens vaak niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde en werd de interne privacytoezichthouder niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst.

Vanwege de ernst, de grote gevolgen en het lange voortduren van de overtreding heeft de AP de hoogste boete tot dusver opgelegd.

'Boete blijft in de schatkist'
Boetes die door de Belastingdienst moeten worden betaald aan de toezichthouder komen weer in de schatkist terecht. De boetes worden geïnd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), een overheidsinstelling die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën met minister Kaag als eindverantwoordelijke, daarom krijgt zij formeel de boete opgelegd.

"Het klopt dat de boete in de schatkist komt. Maar het gaat om veel meer dan dat", zegt Caspar Itz van de AP. "Met boetes geven we aan wat wel en niet mag. Ook geeft de hoogte van de boete de ernst van de overtreding aan." Daarnaast dwingt de boete de Belastingdienst ook om hun gedrag aan te passen en deze praktijk stop te zetten, voegt hij toe.

"Het oordeel van de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van FSV is hard en onmiskenbaar en laat nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn", reageert Marnix van Rij, staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. "Burgers hebben er recht op dat de overheid zorgvuldig met hun gegevens omgaat." Hij benadrukt dat de verwerking van gegevens en het interne toezicht daarop dringend moeten worden verbeterd.

Eerder legde de toezichthouder de Belastingdienst al een boete op van 2,75 miljoen euro vanwege de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin ouders als gevolg van onterechte fraudeverdenkingen veel geld moesten terugbetalen. Toen concludeerde de AP dat de fiscus jarenlang de dubbele nationaliteit van ouders op onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke wijze heeft verwerkt.

Ook gedupeerden van het toeslagenschandaal kwamen soms op de zwarte lijst terecht, maar de zwarte lijst ging over meer dan alleen de toeslagen.

Gedupeerden
Op de zwarte lijst stonden in totaal 270.000 mensen, onder wie 2000 minderjarigen, en ook ondernemingen.

De Belastingdienst registreerde vanaf 2013 tot maart 2020 persoonsgegevens van mogelijke fraudeurs. De voorlopers van dat systeem bestonden al sinds 2001. Het systeem werd stopgezet toen uit onderzoek bleek dat de privacy van mensen erdoor werd geschonden. Persoonsgegevens werden te lang bewaard, zonder geldige reden of duidelijk doel, en te veel medewerkers van de Belastingdienst hadden toegang tot het slecht beveiligde systeem.

Mensen kwamen op de zwarte lijst terecht als de Belastingdienst zogenoemde risicosignalen ontving. Er zijn handleidingen gevonden waaruit blijkt dat nationaliteit en leeftijd een rol speelden, bleek onlangs uit twee nieuwe onderzoeken van accountants- en advieskantoor PwC. Een gift aan een moskee kon voor de fiscus al aanleiding zijn om een frauderisico aan iemands naam te verbinden.

Verder was het volgende 'daderprofiel' gemaakt: "iemand met onder meer een laag inkomen, een modaal loon, doorgaans jong (...) en vaak van buitenlandse afkomst".

De Belastingdienst liet eerder weten dat 5000 tot 15.000 mensen financieel nadelige effecten hebben ervaren van de zwarte lijst. Zo kregen ze geen schuldsanering of studiefinanciering of ze kwamen op andere manieren in de financiële problemen. Ook kon het zijn dat hun aangifte strenger werd gecontroleerd door de Belastingdienst.

 Recordboete voor Belastingdienst vanwege zwarte lijst

4. 10e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag naar Kamer

Op dit moment hebben ruim 53.000 mensen zich gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen als mogelijk gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire. Bij ongeveer de helft (circa 25.000) is vastgesteld dat zij gedupeerd zijn. Zij krijgen in ieder geval € 30.000 (Cathuisregeling) en hun schulden worden aangepakt. Dat staat in de 10e voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag die staatssecretaris van Financiën De Vries (Toeslagen en Douane) aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Erkende gedupeerden krijgen, naast de € 30.000, hulp bij het aanpakken van schulden en brede ondersteuning aangeboden.

Staatssecretaris De Vries: “Sinds mijn aantreden heb ik veel gesprekken gevoerd met ouders. Voor hen wil ik de juiste dingen doen. Dat moet snel, maar ook zorgvuldig. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Daar wil ik realistisch over zijn, ook als dat soms een moeilijke boodschap is.”

Wetgeving
Het kabinet werkt aan wetgeving voor aanvullende regelingen, waaronder de kindregeling. Deze aanvullende regelingen worden opgenomen in een nieuwe herstelwet. Het streven is om dit wetsvoorstel voor het zomerreces naar de Tweede Kamer te sturen. Daarna moeten zowel de Tweede als Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen. Momenteel lopen uitvoeringstoetsen voor de nieuwe wet.

De verwachting is dat de financiële compensatie voor kinderen vanaf begin 2023 kan starten. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen.

Staatssecretaris De Vries: “Uit gesprekken met gedupeerde ouders en kinderen komt vaak de wens naar voren om snel te starten met de financiële regeling voor kinderen. Die wens begrijp ik goed en ik snap ook dat het een teleurstelling voor hen is dat de regelingen later starten dan verwacht. De realiteit is dat het tijd kost om dit soort dingen goed te regelen en uitvoerbaar te maken. We proberen dit natuurlijk zo snel mogelijk te doen.”

Verbeteringen
Er is nog het nodige te doen in de hersteloperatie. Staatssecretaris De Vries: “De afgelopen periode heb ik ook benut om op basis van de gesprekken knelpunten in beeld te krijgen en ook mogelijke verbeteringen. Niet in alle gevallen zijn er eenvoudige oplossingen.”

Met name in het bezwaarproces en in de behandeling van dossiers door de Commissie Werkelijke Schade zitten knelpunten. Er wordt gewerkt aan verbeteringen in deze processen. In de tiende voortgangsrapportage worden verbetervoorstellen gedaan.

 

  • 1
  • 2