8. Let op aansprakelijkheid belastingschulden bij personenvennootschappen

De vennoten van een personenvennootschap (maatschap/vof) zijn naar de regels van het burgerlijk recht niet hoofdelijk, doch slechts voor gelijke delen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

Maar let op!
De maten/vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de maatschap verschuldigde rijksbelastingen (Zie artikel 33, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Invorderingswet).

7. Afschaffing nihilwaardering personeelsleningen voor eigen woning. Ook voor bestaande leningen?

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de rentekorting op een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning belast.
Dat staat in het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2015, dat thans bij de Tweede Kamer in behandeling is.
Geldt deze maatregel ook voor reeds lopende personeelsleningen of alleen voor nieuwe personeelsleningen?

a) De maatregel geldt ook voor reeds lopende personeelsleningen
b) De maatregel geldt alleen voor personeelsleningen die vanaf 1 januari 2016 worden afgesloten

Antwoord a is juist
De nihilwaardering komt voor alle leningen (bestaande en nieuwe) met ingang van 1 januari 2016 te vervallen.

6. Bespaar revisierente: wacht met afkopen van woekerpolis

Hebt u cliënten met een woekerpolis die deze willen afkopen? Adviseer hen dan nog even een jaartje te wachten.

Dat heeft te maken met het volgende:
Revisierente (20%) wordt standaard in rekening gebracht als er afkoop van een onder box 1 vallend pensioen- of lijfrenteproduct plaatsvindt.
Naar huidig recht is op de waarde van de aanspraak die in aanmerking moet worden genomen nog de zogenoemde minimumwaarderingsregel van toepassing. Deze stelt in essentie verplicht dat de waarde in het economische verkeer van een polis ten minste wordt gesteld op het totaal van in aftrek gebrachte premies.
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wil de houders van een woekerpolis tegemoet komen door straks revisierente te berekenen over de afkoopwaarde van de polis.
Deze wijziging zal worden opgenomen in het wetsvoorstel overige fiscale maatregelen 2016.

5. Overgangsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers kunnen bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen een verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding aanvragen. Ze hoeven dan minder transitievergoeding te betalen bij een langer dienstverband.
Tot nu toe waren kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) geen ontslagvergoeding verschuldigd als zij een ontslagvergunning aanvroegen bij het UWV. Sinds 1 juli moeten werkgevers een transitievergoeding betalen, die onder andere afhankelijk is van het aantal dienstjaren.
Om kleine werkgevers de tijd te geven om hiervoor een buffer op te bouwen, kunnen zij bij een bedrijfseconomische ontslagaanvraag uitgaan van een startdatum op 1 mei 2013, ook al is de werknemer eerder in dienst gekomen. Daarvoor moeten zij een extra formulier invullen. Het UWV toetst of de werkgever aan de voorwaarden van de overgangsregeling voldoet. De regeling duurt tot 1 januari 2020.

Bron: Staatscourant 2015-24451

4. Let op bij BTW-teruggaaf bij de aankoop van zonnepanelen

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen kunnen als BTW-ondernemer worden aangemerkt. Voorwaarde daarvoor is dat zij stroom gaan leveren aan een energieleverancier.
In dat geval kan de BTW op de zonnepanelen bij de Belastingdienst worden terug gevraagd.
Van belang daarbij is wel dat de BTW moet worden terug gevraagd in hetzelfde kwartaal waarin de zonnepanelen zijn betaald. Anders hoeft de Inspecteur de BTW niet terug te betalen.
Dit is onlangs weer eens beslist door de belastingrechter in Gelderland.

Vraag dus tijdig het BTW-ondernemerschap aan als u particuliere cliënten hebt die overwegen om zonnepanelen aan te schaffen.
In het berechte geval had een man in het tweede kwartaal van 2014 zonnepanelen gekocht. Hij vroeg de BTW echter pas terug in zijn BTW-aangifte voor het derde kwartaal van 2014.
De Inspecteur weigerde daarop om de BTW terug te betalen en volgens de belastingrechter deed hij dat terecht.

  • 1
  • 2