8. Wijziging AOW- en Anw bedragen per 1 juli 2016

Op 1 juli wijzigen de AOW- en Anw bedragen.
Voor Anw geldt sinds 1 juli 2015 de kostendelersnorm. Als iemand met een kostendeler woont, dan krijgt hij/zij een ander bedrag.
De kinderbijslagbedragen wijzigen niet op 1 juli 2016.
Lees meer via onderstaande link:
http://svb.nl/int/nl/algemeen/actueel/nieuwsoverzicht/160617_nieuwe_aow_en_anw_bedragen_1_juli_2016.jsp

8. Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand komt eraan

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand.
Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat. Gemeenten zijn eind vorig jaar verzocht om al in 2015 hiermee rekening te houden. Daarvoor is € 41 miljoen vrijgemaakt.
De bescherming geldt tot een pensioenvermogen van €250.000. De nieuwe regeling geldt ook voor mensen die niet kunnen deelnemen aan een pensioenfonds en zelf hun pensioen hebben geregeld.
Met deze regeling wordt voor zzp’ers een belangrijke verbetering gerealiseerd om pensioen op te bouwen.
Het kabinet vindt het belangrijk dat ook zzp’ers een oudedagsvoorziening opbouwen zodat ze later niet worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval. Nederland telt momenteel ruim 800.000 zzp’ers.
In het wetsvoorstel is ook een maatregel opgenomen die ervoor zorgt dat werknemers die zzp’er zijn geworden meer tijd krijgen om te beslissen of ze gebruik willen maken van een mogelijkheid om te blijven deelnemen aan het pensioenfonds. Momenteel moeten zij bij sommige pensioenuitvoerders al binnen drie maanden hierover een besluit nemen. In het voorstel wordt een vaste termijn van negen maanden voorgesteld.
Verder wijzigt dit wetsvoorstel de zogenaamde ‘vrijlating van inkomsten uit arbeid’ in de Participatiewet. Dat betekent dat een deel van de inkomsten uit werk niet verrekend wordt met de bijstandsuitkering. Momenteel mogen gemeenten deze vrijlating alleen toekennen voor maximaal zes aaneengesloten maanden. Om tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand te stimuleren mogen die zes maanden straks ook worden opgeknipt en los van elkaar worden toegekend.

7. Vraag nu WBSO aan voor 2016

Wilt u voor uw cliënten al vanaf januari 2016 uw kosten voor R&D verlagen? Vraag dan zo snel mogelijk WBSO aan. U kunt vanaf dit moment uw WBSO-aanvraag al online indienen.
De Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) biedt u in de loop van volgende week ook nog een offline-mogelijkheid (een download van het aanvraagprogramma). Houd er rekening mee dat u uw aanvraag uiterlijk 1 volledige kalendermaand voor de start van uw R&D-werkzaamheden bij de RVO moet indienen. Willen uw cliënten al vanaf 1 januari 2016 voor hun werknemers gebruik maken van de WBSO? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 30 november 2015 in.
Ontvangt RVO uw aanvraag na 30 november? Dan is de startdatum later dan 1 januari 2016.

Let op!

Voor zelfstandigen gelden andere regels. Zij kunnen tot en met 1 januari 2016 een WBSO-aanvraag indienen voor R&D-werkzaamheden die starten op 1 januari 2016.

6. Ondernemers moeten nieuw wachtwoord aanmaken

Ondernemer? Maak een nieuw wachtwoord aan voor het beveiligde gedeelte van de  internetsite van de belastingdienst
Vanaf 3 november vraagt de Belastingdienst aan ondernemers een nieuw wachtwoord aan te maken in het beveiligde gedeelte van de internetsite. Het wachtwoord moet anders zijn dan de wachtwoorden die eerder gebruikt zijn. Met dit sterkere wachtwoord kan de Belastingdienst de gegevens van ondernemers beter beschermen.

5. Belastingdienst: VAR verdwijnt later dan verwacht, overgangsregeling verlengd

Op de website van de Belastingdienst is het volgende bericht geplaatst:
' De invoering van de 'Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties' gaat waarschijnlijk van 1 januari 2016 naar 1 april 2016. Met de invoering van deze wet verdwijnt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Wie nu al een VAR voor 2014 of 2015 heeft, hoeft meestal geen nieuwe VAR voor 2016 aan te vragen.
Waarschijnlijk gaat de VAR per 1 april 2016 verdwijnen. In de tussentijd blijft de overgangsregeling gelden. Dat betekent dat een VAR voor 2014 of 2015 geldig blijft totdat de nieuwe wet is ingegaan, en zolang het werk hetzelfde blijft en onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt uitgevoerd. 
Verandert het werk, of veranderen de omstandigheden en de voorwaarden waaronder u werkt, vraag dan een nieuwe VAR aan.
Als u al een VAR voor 2016 hebt aangevraagd, dan hebt u misschien bericht van ons gekregen dat wij de aanvraag niet in behandeling gingen nemen. Dat gaan wij alsnog doen.'

  • 1
  • 2