8. Mag per cliënt voor de Btw-facturering een nummering in oplopende volgorde worden gebruikt? Is daarbij nummering op basis van jaar – maand - dag opvolgend toegestaan?

Ja, dat is toegestaan. Opvolgend moet niet te letterlijk worden opgevat, althans niet in de zin van doorlopend genummerd. 
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het toegepaste systeem van nummeren te volgen is.
Eenmaal gekozen voor een bepaald systeem van nummering vereist wel
consequente toepassing daarvan. Het gaat de Belastingdienst er met name om dat er een systematiek in de nummering zit die is te volgen, zodat kan worden vastgesteld dat er niets ontbreekt.
Daarbij mag worden aangeknoopt bij een systeem waarbij een datum wordt gehanteerd.

7. Is het toegestaan om op een factuur een bedrag als voorschot in rekening te brengen zonder BTW om vervolgens bij de eindfactuur alle op de prestatie betrekking hebbende BTW in rekening te brengen?

Nee, dit is niet toegestaan.
Bij het uitreiken van een voorschotfactuur moet over het gedeelte van de op dat moment gefactureerde vergoeding de verschuldigde BTW op de factuur in rekening worden gebracht.
Deze moet in het tijdvak van uitreiken van de voorschotfactuur worden aangegeven.

6. Correctie van ten onrechte in rekening gebrachte Btw

Op een factuur is teveel of ten onrechte BTW in rekening gebracht. Hoe moet dit correct worden gecorrigeerd?
Er moet een creditfactuur worden opgemaakt. Deze moet verwijzen naar de originele factuur en de afnemer van de prestatie moet de creditfactuur accepteren. Vervolgens moet de creditfactuur worden verwerkt in de aangifte van het tijdvak waarin hij is opgemaakt.
Dit kan (dus) een later tijdvak zijn dan dat waarin de originele factuur is uitgereikt.

5. Afronding debat Belastingplan 2016 in Eerste Kamer

De Eerste Kamer rond op 22 december 2015 het debat af over het Belastingpakket 2016. Ook zal er worden gestemd. 

Inmiddels is zeker dat een meerderheid in de Senaat voor zal stemmen.

4. Oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer / conceptvoorstel voor internetconsultatie op komst

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer (PEB). Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.
Wiebes: "Vanuit vereenvoudigingsoogpunt heeft uitfasering van het pensioen in eigen beheer met een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid, zonder er iets anders voor in de plaats te brengen, de voorkeur.
Ik kan mijn ogen echter niet sluiten voor de signalen uit de wetenschap en het maatschappelijk middenveld die mij sinds het algemeen overleg op 24 september 2015 hebben bereikt. Daaruit blijkt dat in de wetenschap voor- en tegenstanders zijn van uitfaseren met een afkoopmogelijkheid. Verder is op ambtelijk niveau overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland en ONL. Daarbij kwam naar voren dat velen in de DGA-wereld er wel aan hechten om fiscaal gefaciliteerd in eigen beheer een oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen en daarom graag het oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) geïntroduceerd willen hebben. Dit is voor mij een moeilijk te negeren signaal.
Met alle brieven die ik over dit onderwerp heb geschreven in het achterhoofd moet mijns inziens thans een goede en verantwoorde afweging kunnen worden gemaakt.
Mits de uiteindelijke keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, zeg ik u toe dat een conceptvoorstel wordt opgesteld dat in de eerste helft van 2016 voor internetconsultatie kan worden voorgelegd. Alleen aan de hand van dat tijdpad kan het conceptvoorstel worden geconsulteerd zonder inwerkingtreding per 1 januari 2017 nu al uit beeld te verliezen."

  • 1
  • 2