8. Kamerbrief over rentemiddeling

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft – mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst – een brief over rentemiddeling naar de Tweede Kamer gestuurd.
De minister geeft hierin onder andere aan dat de onduidelijkheid over de fiscale aspecten van rentemiddeling is opgelost via een goedkeuring in het Beleidsbesluit van 27 november 2015, nr. BLKB 2015/1486M.
Boeterente is ook aftrekbaar als deze wordt uitgesmeerd over een langere termijn zoals bij rentemiddeling gebruikelijk is. In de periode waarin de rente over de eigenwoningschuld aftrekbaar is, is de daaraan gekoppelde opslag voor boeterente ook aftrekbaar.
De sector heeft in de gesprekken met de Minister voor Wonen en Rijksdienst aangegeven dat met de doorgevoerde aanpassingen in de fiscale wetgeving de wettelijke belemmeringen voor rentemiddeling zijn weggenomen.

Kijk hier voor meer informatie over deze brief.

7. Maximaal vijf jaar om voorschot te herzien en toeslag vast te stellen

De termijn waarbinnen de Belastingdienst/Toeslagen een voorschot in het nadeel van de aanvrager kan herzien of waarbinnen hij de definitieve toeslag lager kan vaststellen, vervalt vijf jaar na de laatste dag van het berekeningsjaar. Dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen na die termijn niet meer een deel van de verstrekte kinderopvangtoeslag mag terugvorderen. Dit blijkt uit zes uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 juni 2016. Het ging in deze zaken om bedragen variërend van 500 euro tot 16.000 euro die particulieren moesten terugbetalen.

Achtergrond
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in deze zes zaken over kinderopvangtoeslag een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Keus. Het gaat om zaken waarbij de Belastingdienst/Toeslagen voorschotten voor kinderopvangtoeslag in het nadeel van de aanvragers heeft herzien of de toeslag lager definitief heeft vastgesteld. Volgens de zes particulieren was de Belastingdienst daartoe niet meer bevoegd vanwege de termijn die inmiddels was verstreken. Zij wezen er daarbij op dat zij – na vijf jaar – ook niet meer beschikken over betalingsbewijzen.

Awir
In de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) zijn geen uiterste, bindende termijnen opgenomen waarbinnen voorschotten nog kunnen worden herzien. De termijn waarbinnen kinderopvangtoeslag definitief moet zijn vastgesteld is slechts een zogenoemde termijn van orde. In de Awir is wel bepaald dat een definitief vastgestelde toeslag niet meer kan worden herzien als vijf jaar is verstreken na het berekeningsjaar.

Oordeel Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat deze bepaling doorkruist zou worden als de Belastingdienst/Toeslagen ook na die termijn nog bevoegd was om een voorschot te herzien of een toeslag definitief vast te stellen op een lager bedrag dan het voorschot. Bovendien is het niet redelijk 'om van een aanvrager te verlangen de gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor een controle door de Belastingdienst/Toeslagen of ze aanspraak maken op een toeslag tot in lengte van jaren te bewaren'. Dat is ook niet in lijn te brengen met de gedachte achter de verjarings- en vervaltermijnen van vijf jaar in het burgerlijk recht. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op 1 juni 2016 geoordeeld dat de Belastingdienst/Toeslagen maximaal vijf jaar de tijd heeft om voorschotten in het nadeel van de aanvrager te herzien of definitieve toeslag lager vast te stellen en de te veel verstrekte kinderopvangtoeslag vervolgens terug te vorderen.

Kijk hier voor meer informatie over deze uitspraken.

6. Belastingdienst: Afschaffen vakantiebonnen CAO-schilders en toepassing tijdvaktabel

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor schilders zijn met ingang van 22 mei 2016 de vakantiebonnen afgeschaft. Voor deze werknemers mag u nog voor het gehele jaar 2016 de tijdvaktabellen voor werknemers met vakantiebonnen blijven gebruiken.Als u de tijdvaktabellen voor werknemers met vakantiebonnen blijft gebruiken, komt de loonheffing beter overeen met inkomstenbelasting die de werknemer verschuldigd is over 2016. Vanaf 2017 moet u de normale tijdvaktabellen (dus voor werknemers zonder vakantiebonnen) gebruiken.

Let op!
Vanaf 22 mei 2016 moet in de loonaangifte wel de ‘Indicatie vakantiebonnen toegepast’ op ‘N’ staan. Of u laat het aanleveren van de tag achterwege.
Forum Salaris, 6 juni 2016

5. Belastingdienst: Boete voor zwartsparen vanaf 1 juli 2016 verdubbeld

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
Vanaf 1 juli gaat de boete voor zwartsparen bij vrijwillig melden omhoog van 60% naar 120%. Bij niet melden geldt een boete van 300%.

Verzwegen vermogen is voor de Belastingdienst een belangrijk aandachtspunt. Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun vermogen correct op en leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de schatkist. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig, waardoor de Belastingdienst jaarlijks inkomsten misloopt die bestemd zijn voor zorg, onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. Wij zien er daarom op toe dat iedereen zijn vermogen correct en volledig aangeeft.
Vermogen weer vrij gebruiken

De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen niet eerder opgegeven buitenlands vermogen alsnog bij de Belastingdienst aangegeven. Door zich vrijwillig te melden, is voor velen een last van hun schouders gevallen en kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.
Vóór 1 juli nog 60% boete

Hebt u buitenlands vermogen dat nog niet is aangegeven? Dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst voor het vrijwillig verbeteren van de aangifte. Hoe langer u wacht met het melden van onbekend buitenlands vermogen bij de Belastingdienst, hoe hoger de boete. Wie zich vóór 1 juli 2016 meldt, voorkomt nog de verhoging van de boete van 60% naar 120% over de te betalen belasting.
Beter in beeld krijgen

De kans dat de Belastingdienst buitenlands vermogen op het spoor komt, wordt steeds groter. Overheden werken onderling steeds intensiever samen om onbekend vermogen in beeld te krijgen. Nederland krijgt gevraagd en ongevraagd informatie aangeleverd van buitenlandse overheden. Door data te koppelen en gegevens uit te wisselen, is de Belastingdienst steeds beter in staat om belastingplichtigen die niet (volledig) aangifte doen, in beeld te krijgen. Als de Belastingdienst niet opgegeven vermogen ontdekt, riskeert men de maximale boete en mogelijk strafrechtelijke vervolging.
Bericht Belastingdienst, 6 juni 2016

4. Termijn garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers WGA verlengd

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Asscher (SZW) aan dat de termijn voor het indienen van een nieuwe garantieverklaring voor de WGA 2017 zal worden verlengd tot 31 december 2016. Werkgevers en verzekeraars krijgen hierdoor meer ruimte om hun administratie aan te passen.

Dit heeft te maken met het volgende:
Met ingang van 2017 worden de risico’s voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Een werkgever die eigenrisicodrager wil worden, is dan eigenrisicodrager voor het gehele WGA-risico. Werkgevers kunnen nu nog alleen eigenrisicodrager worden voor WGA-vast.
Dit eenmalige uitstel geldt alleen voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager voor de WGA-vast zijn en dit nu voor de hele WGA willen worden. Voor het gehele WGA-risico moet dan 1 garantieverklaring worden overlegd, ondertekend door 1 garantsteller, die het gehele WGA-risico afdekt.
Voor werkgevers die nu nog geen eigenrisicodrager zijn maar dat wel per 1 januari 2017 willen worden, geldt de normale termijn. De garantieverklaring moet dan voor 1 oktober 2016 zijn ontvangen door de Belastingdienst.
Brief minister Asscher aan de Tweede Kamer, 27 mei 2016, nr. 2016-0000119742

  • 1
  • 2