8. Volgen opleiding Register belastingadviseur is geen 'ondernemerswerkzaamheid'

X is in dienstbetrekking werkzaam als belastingconsulent in een. Daarnaast drijft hij sinds april 2009 een onderneming op het gebied van fiscale en administratieve dienstverlening.
X stelt dat de uren die hij aan de opleidingen Register belastingadviseur en Moderne bedrijfsadministratie heeft besteed als werkzaamheden voor de onderneming moeten worden aangemerkt en dat hij hiermee aan het urencriterium voldoet.
De Inspecteur is van mening dat de opleidingen strekken tot een duurzame verbetering van de persoonlijke uitrusting van X, zodat deze uren niet mee mogen tellen voor het urencriterium. De opleiding Register belastingadviseur was niet nodig om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. Dit volgt volgens de Inspecteur al uit het feit dat de onderneming nog steeds bestaat, terwijl X de opleiding niet heeft afgerond.
Rechtbank Gelderland stelde de Inspecteur in het gelijk, waarop X in hoger beroep ging bij Hof Arnhem-Leeuwarden.
Het Hof bevestigt echter het oordeel van de Rechtbank. De uren tellen derhalve niet mee voor de beoordeling of aan het urencriterium is voldaan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 juni 2016, nrs. 15/01445 en 15/01446

7. Oplossing voor pensioenklem directeur-grootaandeelhouders

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Wiebes (Financiën) op 1 juli 2016 besloten tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeur-grootaandeelhouders (dga's) te maken hebben. Veel dga's die via de bestaande regeling voor ondernemers pensioen opbouwen hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'. Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor dga's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.
Dga's die het zogeheten Pensioen in Eigen Beheer afkopen, kunnen daarbij gebruik maken van een belastingkorting. Dat vormt een extra prikkel voor dga's om te stoppen met Pensioen in Eigen Beheer en op die manier eigen vermogen vrij te spelen. Voor dga's die de pensioenregeling niet afkopen, wordt een spaarvariant geïntroduceerd.
Staatssecretaris Wiebes stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. De afkoopregeling heeft een positief effect van circa 2 miljard euro op de begroting voor 2017. Het uitfaseren van Pensioen in Eigen Beheer betekent een belangrijke vereenvoudiging voor de Belastingdienst.
Persbericht ministerie van Financiën, 1 juli 2016

6. Strengere eisen aan accountantsorganisaties

Het kabinet wil strengere eisen stellen aan accountantsorganisaties die de boeken van zogeheten ‘organisaties van openbaar belang’ (oob’s) in Nederland controleren. De accountantsorganisaties die jaarrekeningen bij oob’s controleren, moeten binnen hun eigen organisatie onafhankelijk toezicht gaan instellen. Er moet ook een geschiktheidstoets komen voor de dagelijks beleidsbepalers bij dergelijke accountantskantoren, dagelijks beleidsbepalers van de holding met zetel in Nederland en de personen die belast zijn met het interne toezicht.
De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met het wetsvoorstel voor de versterking van het bestuur van accountantsorganisaties. Dat moet leiden tot betere wettelijke controles van jaarrekeningen. Het wetsvoorstel regelt ook nieuwe bevoegdheden voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Persbericht ministerie van Financiën, 1 juli 2016

5. Antwoorden Kamervragen over het bericht “Opdrachtgevers haken af door afschaffing VAR”

Opdrachtgevers die afhaken door de afschaffing van de VAR gaan er wellicht nog steeds van uit dat de Wet DBA wijziging brengt in de wettelijke kwalificatie van een arbeidsrelatie. Dat is niet het geval. Vanuit die optiek is er dus ook geen reden om geen of minder zzp’ers in te huren. Door het werken met een modelovereenkomst kunnen partijen, net als voorheen bij de VAR, zekerheid vooraf krijgen dat er geen loonheffingen zijn verschuldigd.
Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes (Financiën) op vragen van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D66).
Volgens Wiebes is het ook mogelijk dat bij een (hernieuwde) bestudering van bestaande arbeidsrelaties er opdrachtgevers zijn die tot de conclusie komen dat er (soms voor een deel van de ingehuurde krachten) feitelijk sprake is van een dienstbetrekking en dat dit eigenlijk onder de VAR ook al het geval was, maar dat als gevolg van de VAR daar bij de opdrachtgever geen consequenties aan werden verbonden.
In het algemeen geldt het advies aan opdrachtgevers om niet te bevreesd te zijn voor de Wet DBA, op de website van de Belastingdienst te kijken welke (algemene) modelovereenkomsten er al zijn en of er overeenkomsten bij zijn die ze kunnen gebruiken.

Dit zijn de vier stappen die ook in de brief aan de 600.000 VAR-houders zijn genoemd:
Stap 1: Bedenk eerst of er wel een modelovereenkomst nodig is. In veel gevallen is het zonneklaar dat een zzp’er ondernemer is en niet in dienstverband werkt. Denk bijvoorbeeld aan zzp’ers die om die reden ook nooit met een VAR werkten. Een beoordeelde (model)overeenkomst is dan niet nodig.
Stap 2: Als er een beoordeelde (model)overeenkomst nodig is: zoek op de site van de Belastingdienst een kant en klare overeenkomst uit die past bij hoe opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar willen werken. Op de site zijn algemene modelovereenkomsten gepubliceerd die ongeacht branche en beroep kunnen worden gebruikt.
Stap 3: Als opdrachtgever en opdrachtnemer toch al corresponderen (bijvoorbeeld via e-mail) over prijs, resultaat en voorwaarden, dan kan de modelovereenkomst als bijlage worden meegestuurd.
Stap 4: Kom de afspraken uit de modelovereenkomst na.
Antwoorden Kamervragen, nr. DGB/2016/3005 U

4. Belastingdienst controleert sectorcode aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft het volgende bekend gemaakt:
De Belastingdienst controleert vanaf het 7e tijdvak of in de aangifte loonheffingen de aangegeven sector gelijk is aan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector.
Hebt u voor uw klant een onjuiste sectorcode toegepast in de loonaangifte? Dan moet u dit corrigeren. De sectoraansluiting bepaalt de hoogte van de sectorpremie die deel uitmaakt van de premies werknemersverzekeringen die de werkgever moet betalen.
De juiste sector wordt door de Belastingdienst vastgesteld en staat in de beschikking sectoraansluiting die de Belastingdienst naar de werkgever stuurde bij aanmelding. Ook staat de juiste sectorcode op de jaarlijkse beschikking met de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK).
Als de maatschappelijke functie van een werkgever verandert, moet de werkgever dat schriftelijk melden. De werkgever ontvangt dan een nieuwe beschikking van de Belastingdienst met de nieuwe sectorindeling en vanaf welk moment deze van toepassing is. De sectorcodes staan in tabel 10 in het Handboek Loonheffingen.
Bericht Belastingdienst, 1 juli 2016

  • 1
  • 2