8. Naheffing parkeerbelasting voor kort stilzetten van auto op parkeerplaats om te bellen

Herkent u dit? U zit in uw auto en u krijgt een telefonische oproep kreeg waarvan u vermoedt dat het dringend is. Omdat uw handsfree voorziening niet werkt, hebt u uw auto stilgezet op een vrije parkeerplaats, zoals u ook op matrixborden van de overheid wordt aangeraden. Na anderhalve minuut bent u weer doorgereden. Vervolgens ontvangt u thuis een naheffingsaanslag parkeerbelasting.
In de rechtspraak wordt het stilzetten van een auto om een telefoongesprek te voeren op een parkeerplaats aangemerkt als parkeren, ook als dat telefoongesprek en het in verband hiermee stil staan van de auto slechts korte tijd heeft geduurd. Bezwaar maken tegen zo’n naheffingsaanslag heeft dan ook geen zin. Betalen is de enige optie.

7. Premature aansprakelijkstelling voor bestuurder is nietig

Als een bv zijn belastingschulden onbetaald laat, kan de (voormalig) bestuurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Hebt u een klant die hiermee wordt geconfronteerd? Dan is het raadzaam om na te gaan op welke datum hij aansprakelijk is gesteld.
In de Invorderingswet staat namelijk dat een aansprakelijkstelling door de Ontvanger niet plaatsvindt vóór het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld. Zo is een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting of loonbelasting één maand na dagtekening van het aanslagbiljet invorderbaar. Pas na deze datum mag de Ontvanger overgaan tot het aansprakelijk stellen van uw klant als (voormalig) bestuurder. Vindt de aansprakelijkstelling voor deze datum plaats, dan is de aansprakelijkstelling nietig en hoeft uw klant dus niks te betalen.

Let op!
het fatale gevolg van de premature aansprakelijkstelling kan nog worden gerepareerd als de Ontvanger alsnog na de fatale datum een nieuwe aansprakelijkstelling vaststelt.

Meer weten hierover? Neem contact op met Felix Peppelenbosch via

6. Adviestip met voorbeeldbrief klant: afbouwen maximale tarief aftrekposten

Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Dit is opgenomen in het regeerakkoord. De aftrektarieven worden geleidelijk afgebouwd naar het tarief van de eerste belastingschijf. Het aftrektarief komt daarmee in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten:
• de ondernemersaftrek
• de mkb-winstvrijstelling
• de terbeschikkingstellingsvrijstelling
• de persoonsgebonden aftrek
Het doel van deze maatregel is om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Tip! Stel uw klant tijdig op de hoogte van de aankomende wijzigingen. Zo komt hij niet voor onaangename verrasingen te staan.

Voorbeeldbrief voor uw klant

Onderwerp: vanaf 2020 minder belastingaftrek voor diverse aftrekposten

Geachte klant,
Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Dit is opgenomen in het regeerakkoord. De aftrektarieven worden geleidelijk afgebouwd naar het tarief van de eerste belastingschijf. Het aftrektarief komt daarmee in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten:
• de ondernemersaftrek
• de mkb-winstvrijstelling
• de terbeschikkingstellingsvrijstelling
• de persoonsgebonden aftrek
Wij bespreken de gevolgen van deze maatregelen graag tijdig met u. Het duurt immers geen vijf maanden meer voordat 2019 voorbij is. Kunt u svp contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak?

Met vriendelijke groet,

Kantoorhouder

Meer weten? Stuur een mail naar Felix Peppelenbosch

5. Adviestip met voorbeeldbrief klant: Tarief box 2 gaat van 25% naar 26,90%

Heeft uw klant inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap? Dat is het geval als hij minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020 en naar 26,90% in 2021.
Tip!
Omdat het geen vijf maanden meer duurt voor het zo ver is, is het aan te raden om hierover tijdig met uw klant contact op te nemen. Besprrek met hem of het voordelig nog dit jaar zoveel mogelijk dividend uit te keren. Dat kan al snel een aardig belastingvoordeel opleveren.

Voorbeeldbrief voor uw klant:

Onderwerp: uitkering dividend in 2019 kan extra belastingvoordeel opleveren

Geachte klant,
Als aandeelhouder van uw BV kunt u aan uzelf winst in de vorm van dividend uitkeren. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020 en naar 26,90% in 2021. Omdat het geen vijf maanden meer duurt voor het zo ver is, zou ik graag tijdig met u willen bespreken of het zakelijk verstandig en voordelig is om nog dit jaar zoveel mogelijk dividend uit te keren. Dat kan al snel een aardig belastingvoordeel opleveren. Kunt u svp contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak?

Met vriendelijke groet,

Kantoorhouder

Meer weten? Stuur een mail naar Felix Peppelenbosch

4. Ontbinding van rechtspersonen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Rechtspersonen kunnen alleen beëindigd worden door deze eerst te ontbinden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ontbinding door een besluit
Om een rechtspersoon te ontbinden is in de meeste gevallen een formeel besluit nodig. Wie dat besluit mag nemen, ligt aan het type rechtspersoon:
• Bij een nv of bv neemt de algemene aandeelhoudersvergadering het besluit.
• Bij een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij neemt de ledenvergadering het besluit.
• Bij een stichting neemt het bestuur het besluit.

Ontbinding door ontbreken van leden of door een bepaling in de statuten
Voor het ontbinden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is er soms geen besluit nodig. Deze moeten direct worden ontbonden als ze geen leden meer hebben. Soms staat in de statuten dat de rechtspersoon bij een specifieke gebeurtenis moet worden opgeheven, bijvoorbeeld als bij een stichting het doel is bereikt.

Beëindiging van de rechtspersoon
De ontbinding van een rechtspersoon gaat vooraf aan de beëindiging. Een ontbonden rechtspersoon houdt niet direct op te bestaan, behalve als er op het moment van ontbinding geen vermogen is. Is er wel vermogen? Dan moeten eerst schulden en uitkeringen betaald worden (vereffening). De rechtspersoon blijft voortbestaan tot dit gebeurd is.
Als de rechtspersoon is opgehouden te bestaan en er blijken achteraf nog schuldeisers en of baten te zijn, dan kan de vereffening worden heropend. In dat geval herleeft de rechtspersoon (maar blijft ontbonden) voor het afwikkelen van de vereffening. Belanghebbenden kunnen de rechtbank dan verzoeken de vereffening te heropenen.
Voor ontbinding en beëindiging hoeft uw klant niet naar de notaris. Houd rekening met fiscaal afrekenen wanneer uw klant zijn onderneming stopt en de rechtspersoon ophoudt te bestaan.

Vereffenaars
De bestuurders van de ontbonden vennootschap vereffenen het vermogen van de rechtspersoon. In de statuten kan staan dat ook andere personen vereffenaar zijn. Als er geen vereffenaar is, benoemt de rechtbank er een. Dit gebeurt op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.
Als alle schulden worden afgelost en er blijft vervolgens nog vermogen over, dan keert de vereffenaar dit uit aan eventuele aandeelhouders of gerechtigden (tenzij de statuten anders bepalen).

Let op! Andere regels voor personenvennootschappen
Voor het beëindigen van personenvennootschappen zoals een vof, maatschap of commanditaire vennootschap gelden andere regels.

 

  • 1
  • 2